Göteborg första kommun i världen att testa ny teknik. Med hjälp av digital teknik och 3000 uppkopplade fordon ska Göteborgs Stad samla in data om väglaget i realtid. Det kommer att bidra till snabbare och mer effektiv halkbekämpning.

Idag baseras Göteborgs Stads arbete med vinterväghållning på väderprognoser och subjektiva bedömningar på plats. Men nu ska trafikkontoret och Göteborgs Stad, som den första kommunen i världen, pröva digital väglagsinformation. Det är 3000 uppkopplade fordon som under två vintrar ska samla in data om till exempel vägfriktion, lufttemperatur och position.

− Det gör att vi kan bli mindre överraskade av snabba väderomslag och snabbt sätta in åtgärder exakt där det behövs, säger Håkan Johansson, planeringsledare på trafikkontoret.

Med objektiva data i realtid skapas ett bättre underlag för att kunna ta bra beslut, göra och sätta in effektiva åtgärder.

− Om det uppstår risk för halka i till exempel Angered kan vi sätt salta där med en gång men behöver inte göra det i Fiskebäck där det kanske är sju plusgrader, säger Håkan Johansson.

Mer hållbar lösning

Effektivare vinterväghållning ger också en större hållbarhet. Det minskar utsläpp från underhållsfordon, användningen av salt och andra halkbekämpningsmedel. samt ger bättre gång− och cykelbanor och kollektivtrafik.

Den digitala mättekniken kan också varna trafikanter vid snabba väderomslag med blixthalka.

Mätningarna kommer inte att påverka trafiken under de närmsta åren men på sikt tror Håkan Johansson att göteborgarna kommer att uppleva en stor skillnad:

− Vi får en bättre vinterväghållning och säkrare trafik, både vid halka och omfattande regn, säger han.

Projektet med digital väglagsinformation är ett samarbete mellan trafikkontoret, Viapm, Nira dynamics och Luleå tekniska universitet. Det pågår fram till 2024 och utvärderas löpande.