Ny studie från Göteborgs universitet. Boende längs busslinje 60 i Göteborg mådde betydligt bättre efter att helt eldrivna bussar ersatte hybridbussarna. Med sänkta bullernivåer minskade också sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Hösten 2019 introducerades bussar ren eldrift på linje 60 i Göteborg. Det skedde med koppling till projektet ElectriCity i Göteborg, där bland annat Göteborgs Stad deltar.

Sträckningen för den aktuella busslinjen är bitvis rejält kuperad. Bullernivåerna från tidigare busstrafik har upplevts som påtagliga, särskilt vid uppförsbackarna. Tidigare ljudnivåmätningar har tytt på att störning från lågfrekvent buller förekom i inomhusmiljöer i området. Det lågfrekventa bullret har stor störningspotential och är svårt att dämpa med fasadisolering eller bullerskärmar.

Bullerstudien vid Göteborgs Universitet, som initierades av ElectriCity, omfattade enkäter till slumpvis utvalda boende i två faser, före och efter övergången till eldrivna bussar. Hälften bodde längs busslinjen, i stadsdelarna Masthugget eller Lunden. Den andra halvan, som bodde en bit ifrån, utgjorde referensgrupp. Parallellt gjordes ljudmätningar i ett flertal bostäder, även inomhus

Tydlig hälsoförbättring

Förändringarna efter bytet till elbussar var tydliga. Det gällde både faktiska bullernivåer och vad de boende själva noterade. Exempelvis sjönk andelen som märkte av buller från bussar från 75 till 39 procent. Andelen som stördes av buller i mycket hög grad sänktes från 26 till 5 procent.

De upplevda hälsoeffekterna var också tydliga. Andelen som kände sig uttröttade en-två gånger i veckan sjönk från 49 till 39 procent, ner till samma nivå som i referensgruppen. Andelen nedstämda gick från 22 till 17 procent. Betydligt färre sa sig också vara mycket sömniga dagtid.

Bekräftar de förväntade nyttorna

– Det blev en förbättring, folk mådde signifikant bättre. Även om vi inte med säkerhet kan säga att förändringarna omfattar hela populationen eller består över tid, tror vi att resultaten kan vara generaliserbara i boendemiljöer där busstrafiken utgör en stor del av exponeringen. Givet att också annan trafik i stadsmiljön blir tystare så kan detta påverka folkhälsan, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ansvarig för den aktuella forskningen.

Enligt Peter Lindgren, koordinator för ElectriCity på trafikkontoret, bekräftar bullerstudien de förväntade nyttorna med den pågående elektrifieringen av transportsystemet.

–  Bussar och andra tunga fordon som drivs på el bullrar tydligt mindre än traditionella bussar, framför allt vid lägre hastigheter. Minskat buller tillsammans med lägre utsläpp av luftföroreningar från fordonen bidrar till trivsammare och hälsosammare livsmiljöer i Göteborg. Därtill skapar elektrifieringen nya möjligheter för stads- och trafikplaneringen, säger Peter Lindgren.