Leverantörer och medborgare bidrar med kunskap. Det finns inte många städer med linbanor att lära av och kunskapen finns framför allt hos dem som bygger. Därför har trafikkontoret valt att ta in leverantörerna tidigt i processen. Samtidigt spelar medborgarna en viktig roll.

Projektet att låta resenärer resa över Göta älv via luften går framåt. Kommer det blir en linbana i Göteborg till 2021 eller ej? Frågan är ännu inte avgjord men på trafikkontoret arbetar man för fullt med planeringen. I juni 2019 väntas kommunfullmäktige ta det definitiva beslutet.

─ Just nu håller vi på med en genomförandestudie där vi noggrant går genom alla aspekter av att bygga en linbana. Vi ska säkerställa att projektet går att genomföra ekonomiskt, tekniskt, juridiskt och organisatoriskt, säger Per Bergström Jonsson, som är huvudprojektledare på trafikkontorets avdelning för investering och exploatering.

Arbetet med genomförandestudien har pågått i ett år och väntas vara klar vid årsskiftet 2018/2019. En arkitekttävling ska bidra med förslag till hur stationshusen ska se ut och jobbet med detaljplanerna fortsätter. När genomförandestudien är klar ska politikerna ha tillräckligt med information för att kunna ta ställning till om projektet ska få ett investeringsbeslut eller ej.

Annorlunda tillvägagångssätt
Att bygga en linbana är en utmaning. Det är ett ovanligt transportmedel och det finns inte många städer i världen som man kan titta på för inspiration. Per Bergström Jonsson förklarar:

─ De som framför allt besitter kunskapen om linbaneprojekt är leverantörerna. För att få ta del av den har vi fått ta till ett okonventionellt arbetssätt och koppla in en leverantör redan innan vi vet om projektet kommer att få finansiering.

Kunskapsunderlaget kommer också från referensgrupper. Det är en typ av dialogarbete där grupper av människor som på olika sätt berörs av ny linbana får komma till tals. Josefine Walkin på trafikkontoret berättar att grupperna består av allt från boende, studenter, pendlare till föreningar:

─ Vi vill samla så många olika röster och perspektiv som möjligt för att vi ska kunna lära oss vilka behov som finns.

Referensgrupperna är uppdelade utifrån de fyra stationsområdena; Järntorget, Lindholmen, Ramberget och Wieselgrensplatsen.

Träffas regelbundet
Dialogarbetet med referensgrupper är ännu i sin linda och det är bara grupperna för Lindholmen och Wieselgrensplatsen som haft möte. Men tanken är att samtliga grupper kommer få information om projektet kontinuerligt och träffas regelbundet för att diskutera och dela sina erfarenheter och synpunkter.

─ De är värdefullt att träffas och få förståelse för varandras perspektiv, säger Josefine Walkin.

Arbetet med att planera för en linbana i Göteborg involverar ungefär i olika grad 100 personer på olika förvaltningar. I november förra året fick de ett kvitto på att deras arbete gick i rätt riktning.

─ Då röstade nästan 90 procent av kommunfullmäktige ja till att vi skulle fortsätta med en genomförandestudie. Blir det även ett ja till investering och detaljplanerna ligger färdiga kan vi köra igång byggnadsprocessen i början av 2020, säger Per Bergström Jonsson.

Har du frågor om referensgrupperna kontakta Josefine Walkin på josefine.walkin@trafikkontoret.goteborg.se.