Men cyklandet ökade. Göteborgarna gjorde 16 procent färre resor under 2020 jämfört med 2019 på grund av covid-19-pandemin. Alla trafikslag minskade förutom cykel som ökade med åtta procent. “Utmaningen blir att ta vara på goda vanor som skapats under pandemin, som till exempel ökad cykling”. säger Fredrik Larsson, enhetschef för analys på trafikkontoret.

Trafikkontoret i Göteborgs Stad har tagit fram en rapport som handlar om hur trafiken och resandet utvecklats under 2020 i Göteborg. Den presenterades för trafiknämnden under torsdagen och visar att covid-19-pandemin påverkade resandet i hög grad.

Fredrik Larsson, enhetschef för analys på trafikkontoret.

Fredrik Larsson, enhetschef för analys på trafikkontoret. Foto: trafikkontoret.

Bara cykel ökade

Kollektivtrafiken minskade med 31 procent, biltrafiken med sex procent och resor till fots bedöms ha minskat med 24 procent. Cykel ökade med 8 procent.

– Målet om en ökad andel hållbara resor ter sig därmed mer avlägset, men eftersom resandet minskade inklusive resor med bil blev det ändå en positiv effekt på trängsel och utsläpp, säger Fredrik Larsson.

Stor utmaning

Den stora utmaningen nu är vad som händer efter pandemin och vilka beteenden som kommer vara kvar i det “nya normala”. Det gäller att ta tillvara på goda vanor som skapats under pandemin, som till exempel att cykla eller gå. Men också att få dem som valt bilen i stället för kollektivtrafik att gå tillbaka till att åka kollektivt.

Mål för 2035

Det finns effektmål kopplade till trafikstrategin i Göteborgs Stad. Minst 35 procent av alla resor ska göras till fots eller cykel år 2035. För 2020 och 2019 var den siffran 28 procent. Minst 55 procent av motoriserade resor ska göras med kollektivtrafik år 2025. För 2020 var siffran 34 procent och 41 procent för 2019.

– Vi har haft en otrolig utveckling på resandet i kollektivtrafiken sedan 2011 fram till 2020 då vi tappade hela den positiva utvecklingen. Biltrafiken ligger kvar på i stort sett samma nivåer fram till 2019 och minskade något 2020.

Trafikkontoret använder rapporten som underlag för att mäta utfallet mot målen och för att ge insikter i det fortsatta arbetet.