Ger positiva hälsoeffekter. Biltrafiken ökar i Göteborg – men skulle sannolikt ökat mer utan trängselskatten. Jämfört med 2012 är det fortfarande ett minskat bilresande i staden. Dessutom har trängselskatten resulterat i att färre göteborgare utsätts för skadligt buller.

Jämfört med 2013 ökade bilresandet åter något under 2014. Men i förhållande till 2012, året innan trängselskatten infördes i Göteborg, är det fortfarande fler som ställer bilen hemma.

Antalet passager genom betalstationerna var åtta procent lägre 2014 än 2012.

− Trängselskattens effekter på bilresandet stabiliserades och kvarstod under 2014, säger Ulla-Stina Ingemarsson på Trafikverket vid en pressträff om trängselskattens utveckling.

Hon konstaterar samtidigt att det blir allt svårare att mäta vilken betydelse trängselskatten har.

− Effekten av trängselskatten var tydligast i början och det blir med tiden allt svårare att särskilja effekterna av trängselskatten från effekter av andra förändringar, säger hon.

Billig bensin påverkar
Den 1 januari i år höjdes trängselskatten till 9, 16 eller 22 kronor beroende på tidpunkt. Maxbeloppet per dag och fordon är 60 kronor. Siffror för januari i år visar att biltrafiken under januari månad 2015 ökade med två procent jämfört med 2014, trots det högre beloppet.

− Bilresandet har ökat i hela Sverige på grund av förbättrat konjunkturläge, en ökande befolkning och att bensinpriset har sjunkit, säger Ulla-Stina Ingemarsson.

Inte minst har den betydligt billigare bensinen påverkat trafikflödet genom betalstationerna.

− Beräkningar visar att om bensinpriset hade varit oförändrat skulle flödet genom betalstationerna i stället ha sjunkit med 1,5 procent när skatten höjdes, säger hon.

Fortsatt minskad trängsel
Hon anser att skatten, inte minst höjningen från 18 till 22 kronor under dagens dyraste period, ändå har haft positiv effekt på framkomligheten på Göteborgs vägar.

− Under rusningstrafik, då det är som dyrast att passera en betalstation, har flödet bara ökat med 0,5 procent. Så även om göteborgarna kör mer bil, så väljer man att köra på sådana tider att man betalar mindre, vilket också är tanken med att ha olika beloppsnivåer, säger hon.

Kollektivresandet har stabiliserats
Samtidigt som bilresandet ökade något under 2014 låg det totala kollektivresandet kvar på samma höga nivå som 2013. För expressbussarna syns en ökning med ungefär sex procent och för stombussarna med tio procent medan resandet med tåg och spårvagn minskade.

Något som delvis kan förklaras med de uppmärksammade problemen med de italienska spårvagnarna och den brist på vagnar det fört med sig.

En annan förändring som infördes vid årsskiftet var att även utlandsägda fordon numera omfattas av trängselskatten. Men bilägarna har visat sig vara svåra att få fatt på. Endast 36 procent av ägarna har gått att nå och det gäller framför allt bilägare i Norge och Finland.

Minskade bullernivåer i centrum
På miljöförvaltningen i Göteborg har man dessutom gjort en bulleruppföljning av trängselskatten. Man har tittat på befolkningens exponering av vägtrafikbuller och dess hälsoeffekter i Göteborg, Mölndal och Partille.

Det handlar om personer som utsätts för buller över ett riktvärde på 55 dBA vid sina bostäder.

− Vi vet att störande buller har negativa hälsoeffekter som bland annat högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Men framför allt handlar det om sömnstörningar, säger Erik Bäck på miljöförvaltningen.

Slutsatsen av bulleruppföljningen är att ett stort antal göteborgare, över 100 000 exponeras för alltför höga bullernivåer vid sina hem, men att trängselskatten har haft en mildrande effekt. Framför allt i centrala Göteborg har bullernivåerna minskat sedan trängselskatten infördes.