2010 ska 98 % av alla funktionshindrade resenärer kunna åka kollektivt. Målet nås när kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassas även för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Det visar det nya förslaget till trafikförsörjningsplan för Göteborgs Stad, där utredarna vill göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för funktionshindrade.

Kostnaderna för färdtjänsten har ökat kraftigt på senare år och förväntas fortsätta öka. Samtidigt tillgänglighetsanpassas kollektivtrafiken, vilket hittills inte gett någon markant ökning i det totala antalet resor som funktionshindrade gör. Förra året gav kommunstyrelsen Färdtjänstnämnden i uppdrag att tillsammans med Trafiknämnden utreda på vilket sätt kommunen bäst organiserar och utformar resandet för funktionshindrade göteborgare.

Flextrafiken byggs ut

Trafikförsörjningsplanen har som mål att 98 % av alla funktionshindrade resenärer ska kunna åka kollektivt i Göteborg 2010. För att klara det målet kommer den så kallade flextrafiken, som är ett komplement till kollektivtrafiken och färdtjänsten, att byggas ut i stora delar av Göteborg.

Att anpassa kollektivtrafiken för alla typer av funktionshinder är dock inte ekonomiskt försvarbart. Därför kommer vissa grupper, som t ex allergiker, att få åka färdtjänst i framtiden.

De åtgärder utredningen slår fast är:

1. Fortsätt öka tillgängligheten i kollektivtrafiken med exempelvis låggolv, ramper, hållplatsavisering etc.

2. Fortsätt öka tillgängligheten i gatumiljön. Detta gäller särskilt vid viktiga start- och målpunkter.

3. Uppgradera utvalda byterspunkter. Prioriteringen bör ske stamlinjevis.

4. Öka tryggheten och kunskapen genom konkreta insatser. Funktionshindrade ska t ex vara garanterade en plats. Vid viktiga bytespunkter bör ledsagning erbjudas.

5. Bygg ett resplaneringssystem för all kollektivtrafik. Trafikkontoret, Västtrafik och Vägverket arbetar nu med ett avancerat system för reseinformation.

6. Fortsätt utbyggnaden av flextrafiken.

7. Särskild anropsstyrd kollektivtrafik (nuvarande färdtjänst) för de 2% av göteborgarna (cirka 8-10.000 personer) som inte omfattas av den vanliga kollektivtrafiken

8. Differentiera tillstånd för olika typer av anpassad kollektivtrafik som resenärer kan använda.

9. Utredning av kommunalt bilstöd bör göras i framtiden.

10. Vidta miljöskyddande åtgärder. Vid minskad taxitrafik och ökad samordning av trafikslagen minskar onödiga luftföroreningar.

11. Samordna betalsystem och taxor oberoende av operatör. Västtrafik utvecklar ett sådant system.

12. Fördjupa samverkan över organisationsgränserna. Samordna de politiska strategierna.

Samordning bland nämnder och bolag

De totala investeringarna som föreslås i trafikförsörjningsplanen för 2005-2010 uppgår till 896 mkr. Enligt beräkningar kan projektet ge ett positivt överskott redan 2012.

För att kunna möta de nationella trafikpolitiska kraven och genomföra idéerna som utredarna har krävs en ökad samordning av olika nämnder och bolag i Göteborg.

2809