Trängselskatten märks i kollektivtrafiken. Ökat resande, kortare restider och stabil punktlighet. Det är några av de positiva effekter som har uppmätts för delar av kollektivtrafiken sedan trängselskatten infördes. Samtidigt har även bilisterna fått minskad restid på några av stadens stora infartsleder.

Sedan trängselskattens införande har trenden pekat mot att ungefär var femte bil har försvunnit där det finns betalstationer. Jämfört med samma perioder förra året minskade biltrafiken under de tider skatten ska betalas med 19 procent under vecka 2 och med 20 procent vecka 3.

Framför allt syns en minskning av trängseln på E6:an norr om Göteborg, från Kungälv till Tingstadstunneln. Både restiderna och det som kallas för restidsosäkerheten, det vill säga variationen på hur lång tid en viss sträcka kan ta, har minskat.

Gamla Böneredsvägen utsatt väg
Några bilister väljer att försöka hitta andra vägar för att undkomma betalstationerna. Det märks genom att trafiken ökat särskilt på Landvettervägen, Jordfallsbron och Bergsjövägen.

Vissa mindre, smalare vägar är extra känsliga för mer trafik. Bland dem märks Gamla Böneredsvägen. Från trafikkontorets sida följs utvecklingen noga på just den sträckan och eventuellt kommer den ökade trafiken att leda till åtgärder för att höja trafiksäkerheten.

Snabbare expressbussar
För kollektivtrafikens del har Västtrafik kunnat uppmäta positiva effekter på främst tre områden: restiderna, antalet resenärer och punktligheten. Inte minst har resenärerna blivit fler på några av expressbussarna, som till exempel Blå express från Särö och Grön express från Mölnlycke.

I Västsvenska paketet ingår också en utbyggnad av pendelparkeringarna för att möta ett växande behov. Till exempel har 160 platser tillkommit vid Delsjömotet, där man vid senaste mätningen uppmätte en medelbeläggning på över 100 procent.