Ny lag. Göteborgs Stad genomför regeringens beslut om att förbjuda elsparkcykel på gångbanor. När det gäller förbud om parkering på gångbanor väljer staden att tillåta det tills vidare. Innan det kan bli aktuellt med ett förbud även där ska parkeringsmöjligheterna utredas.

Nyligen tog regeringen beslut om att förbjuda körning av elsparkcykel på gångbanor och parkering på gång- och cykelbanor. Den 1 september inför staden förbudet om körning på gångbanor. När det gäller parkeringsförbudet har regeringen gett kommunerna möjlighet att själva bestämma om och i så fall hur förbudet ska införas.

− Vi delar regeringens problembild av att elsparkcyklar har parkerats dåligt på både gång- och cykelbanor. Vi välkomnar därför de nya reglerna, eftersom de ger bättre möjligheter för kommuner att kontrollera hur både delade och privatägda elsparkcyklar används, säger Markus Aarflot, projektledare mobilitetstjänster på trafikkontoret.

Staden väljer att tillåta parkering av elsparkcyklar på gångbanor fram till 1 april 2023. Orsaken är bland annat att det behövs mer utrymme för nya parkeringsplatser.

Arbetar vidare med frågan

Utöver egna parkeringsplatser föreslår regeringen att elsparkcyklar kan parkera på cykelparkeringar. Men i Göteborg är det ont om lediga platser i stora delar av staden. Om parkeringsförbudet ska kunna införas krävs därför nya typer av parkeringsytor.

− Nu behöver vi analysera och utvärdera frågan i ett större sammanhang, säger Markus Aarflot.

Det är dock fortsatt förbjudet att parkera elsparkcyklar på ett trafikfarligt sätt eller så att de hindrar framkomligheten och tillgängligheten.

I början av det här året beslutade trafiknämnden att begränsa antalet delade elsparkcyklar till som mest 4 400. Hittills i år har cirka 3 600 elsparkcyklar placerats ut i Göteborg.

− Vår bedömning, baserat på dialog med allmänheten och elsparkcykelföretagen samt tillgänglig statistik, är att parkeringssituationen för elsparkcyklar har blivit väsentligt bättre jämfört med tidigare år, säger Markus Aarflot på trafikkontoret.