Elva personer dödades i Göteborgstrafiken under 2007, vilket är en mer än året innan. Sedan många år ligger antalet dödade mellan 10 och 15 personer per år. Men antalet svårt skadade fortsätter att minska. Enligt preliminära siffror skadades cirka 250 personer förra året, jämfört med 285 under 2006.

– Den positiva trenden vad gäller skadade håller i sig, det är glädjande. Mer sorgligt är att en av de omkomna förra året var ett 13-årigt barn, säger Suzanne Andersson, trafiksäkerhetssamordnare på trafikkontoret i Göteborg.

Mål om halvering till 2010

För tre år sedan antog trafiknämnden målet att antalet döda och svårt skadade i trafiken skulle minska med 50 procent till 2010, jämfört med medelvärdet för åren 2000–2004, som var 357 personer.

Målet är alltså att komma ner till runt 180 omkomna eller svårt skadade. Dit är det en bit kvar, men jämfört med de dystra åren 1985-1989, ser det nu mycket bättre ut. Då var genomsnittet 624 personer dödade eller svårt skadade per år.

– Om man tittar på 1990- och 2000-talet hittills, kvarstår den sjunkande trenden. Och lägger man in de preliminära siffrorna för 2007 och jämför med målet för 2010, så följer vi den kurvan, konstaterar Suzanne Andersson.

Minskningen består främst i att olyckorna med fotgängare och cyklister har blivit färre, särskilt vad gäller singelolyckor med cyklister.

Sju av elva dödades i bilen

– Bilförare, mopedister och MC-förare har inte samma positiva utveckling. Sju av de elva som omkom under 2007 dödades i bilen, kommenterar Suzanne Andersson.

Under våren kommer trafiknämnden att anta ett nytt trafiksäkerhetsprogram som trafikkontoret arbetat med det senaste året.

Det nya programmet kommer att fokusera på områden som trafikkontoret ska arbeta med de kommande åren för att minska antalet skadade i trafiken. Grupper som kommer att belysas särskilt är oskyddade trafikanter, mopedister och bilister.

2121