Miljöpåverkan ska minimeras. Göteborg är först i Sverige med ett hållbarhetsprogram för parkeringshus. Kommunala Parkeringsbolaget har tagit fram programmet, där två detaljmål är omklädningsrum för cykelpendlare och ekologisk odling!

– Det beror helt på platsen och projektet om sånt kan genomföras, säger Maria Tybergsson, miljöansvarig på Parkeringsbolaget.

– Om det finns boende i närheten som vill odla på p-husets tak, kanske till och med på väggarna, så är det tänkbart i framtiden. Idag planeras för utskjutande ”odlingsbalkonger” på bostadshus och det bör gå att göra på p-hus också.

– Likadant med cykelgarage och omklädningsrum för cykelpendlare; det blir aktuellt bara om behovet finns, till exempel vid en knutpunkt för kollektivtrafik, säger Maria Tybergsson.

Motsägelsefullt
Hållbarhetsprogrammet antogs av Parkeringsbolagets styrelse i april och är alltså Sveriges första. Idag finns ingen miljöcertifiering av parkeringshus, så Parkeringsbolaget har fått bryta marken själva.

I ett års tid har bolaget och konsulten White Arkitekter arbetat med att ta fram programmet, med möten, workshops och studiebesök.

I programmet konstateras att det finns en stark paradox mellan hållbarhet och parkeringsanläggningar. Går den paradoxen att få ihop?

– Där finns ju mycket att göra. Men när vi bygger parkeringshus, ska vi försöka bygga så hållbart som det bara går, säger Maria Tybergsson.

Lysrören
Hur det ska gå till listas i omfattande checklistor på slutet av hållbarhetsprogrammet. Här finns totalt 97 detaljmål om allt från lysrör och lågenergilampor till krav på underentreprenörer och deras fordon.

På ett övergripande plan slås fast p-husens miljöpåverkan ska minimeras. Man ska använda material med så liten klimatpåverkan som möjligt, återanvändning av materiel ska premieras och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska genomföras vid alla nybyggen, ibland också vid renoveringar och ombyggnader.

– Här vill vi gå längre än vad lagen kräver och göra MKB även om det inte krävs i samband med bygglovet, säger Maria Tybergsson.

Alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen ska vara bästa miljö- och hälsoval. Sunda Hus-systemet ska användas för produktval.

Grön el
Naturgrus får inte användas, eftersom det är en ändlig resurs och koppar får inte användas i rör och ledningar, för att inte få ut den giftiga metallen i dagvattnet.

All el ska vara förnyelsebar, ett krav som Parkeringsbolaget klarar redan idag, eftersom man enbart köper in så kallad grön el.

Även p-husens placering ska väljas miljösmart, så att köer och utsläpp minimeras. Det ska finnas goda anslutningar till kollektivtrafik och cykelvägar och bilpooler ska beredas plats i p-husen.

Bland detaljmålen finns också integrerade cykelparkeringar med tryckluft för att kunna pumpa däcken, omklädningsrum för cykelpendlare och joggare samt laddplatser för elcyklar och elbilar.

Pilotprojekt
Hållbarhetsprogrammet blir nu ett styrdokument och verktyg för Parkeringsbolagets framtida ny-, ombyggnationer och renoveringar av parkeringshus. Vid upphandling av konsulter och entreprenörer ska det användas för att ange vilka riktlinjer och kravnivåer som gäller.

Parkeringsbolaget för också en dialog med Sweden Green Building Council, SGBC, som förvaltar flera miljö- och hållbarhetscertifieringar. Förhoppningen är att kunna utföra pilotprojekt i samarbete med SGBC för att visa att det går att bygga hållbara parkeringsanläggningar.

Hållbarhetsprogrammet omfattar inte markparkering.