Idag, på världshälsodagen, träffas ett antal europeiska städers företrädare i London för att underteckna en gemensam trafiksäkerhetspolicy. Göteborgs Stad är en av dessa städer och representeras av vice ordföranden i Göteborgs Stads Trafiknämnd, Roland Rydin (m).

EU-kommissionen har tagit fram ett Trafiksäkerhetsprogram för 2004 som även innehåller trafiksäkerhetspolicyn som man erbjudit olika europeiska städer att skriva under. Policyn är på en övergripande nivå och har ett tillägg, speciellt anpassat för kommuner som arbetar med trafiksäkerhet på lokal nivå.

Fokus på barn

Det lokala tillägget innehåller 13 punkter som Göteborgs Stad förbundit sig att jobba efter.
– Det handlar om att man ska jobba med hastighetskontroller, ha fokus på utsatta grupper som barn och äldre, arbeta med utbildning i trafiksäkerhetsfrågor, utforma vägar och miljön omkring så säkert som möjligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, vi ska jobba med undersökningar och uppföljning och även ta hänsyn till alla typer av transportslag som gående och cyklister, säger Lisa Sundell, ansvarig för internationell arbete och cykelprojekt på Trafikkontoret.

– Mycket av detta finns redan i Göteborg eftersom vi föregångare inom trafiksäkerhetsarbetet i Sverige men jag tycker ändå att det är bra att vi är med och stödjer arbetet och givetvis kan vi också bli bättre, fortsätter Lisa Sundell.

Trafikfrågor i skolan

Rent konkret har Trafikkontoret förbundit sig att fortsätta arbetet genom den trafikpedagog man har anställd som jobbar med att integrera trafiksäkerhet i skolarbetet. Trafikpedagogen arbetar just nu tillsammans med representanter från Malmö stad och Stockholm stad med att ta fram en trafikpedagogisk hemsida för lärare och elever.

Fler cyklister

Under året kommer Trafikkontoret också att jobba speciellt med att få fler att cykla och då även använda cykelhjälm. Göteborg har en positiv trend och antalet cyklister som använder hjälm har ökat från 10 % till 36 % på tio år.

– Vi kommer att samarbeta med Göteborgs två cykelpoliser som utnämnt 2004 till hjälmens år, bland annat under vår kampanj ”I stan utan bil” den 18 september, säger Lisa Sundell.

Positiv utveckling i Göteborg

Det politiska trafiksäkerhetsmålet i Göteborg för 2005 är att antalet dödade plus svårt skadade ska minska med 60 % från medelvärdet för åren 1985-1989. Det arbete som lett fram till att politikerna kan sätta ett sådant mål är att Göteborgs Stad under åren bland annat jobbat systematiskt med att sänka hastigheterna i bostadsområden och på så sätt fört ut trafiken till de stora lederna, separerat olika trafikantslag och byggt nya cykelbanor.

– I siffror innebär de här 60 % att vi ska ner från 624 dödade och svårt skadade till 250. Att vi undertecknar trafiksäkerhetspolicyn är ett delmål på vägen, säger Lennart Adolfsson, senior konsult och tidigare trafiksäkerhetschef på Trafikkontoret.

– Utvecklingen i Göteborg ser väldigt positiv ut just nu. 2003 låg vi redan strax under 250 dödade och svårt skadade men man ska vara försiktig med statistiken och inte se till enbart ett år utan över tid.