Trendbrott för bilresor förra året. Rapporten för hur trafiken och resandet i Göteborg utvecklades 2018 är klar. Den visar att det hållbara resandet går åt rätt håll – men det går för sakta. Ska Göteborg nå de uppsatta målen för år 2035 måste resmönstret ändras rejält. 

Läs rapporten här: Trafik- och resandeutveckling 2018

2018 års trafik- och resandeutveckling är klar och rapporten visar att utvecklingen 2018 går åt rätt håll för samtliga färdsätt. Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka och det gjorde det förra året. Bilresorna har ökat de senaste åren men minskade förra året med en procent.

– Vi är nu tillbaka på samma nivå för bilresorna som 2011, trots en befolkningsökning på sju-åtta procent i både Göteborg och kranskommuner, vilket är mycket positivt, säger Fredrik Larsson som är enhetschef på analys på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Resorna har i stället gått till andra trafikslag – både resandet med cykel och kollektivtrafik ökade, med tolv respektive fem procent mellan 2017 0ch 2018. Men de hållbara resorna måste öka mycket mer om målen för Göteborgs Stads trafikstrategi ska nås. Just nu är det bara kollektivtrafiken som är på väg att nå målet.

Krävs ökning på 200 procent
Om delmålen för 2025 ska nås, med utgångspunkt från 2011 års siffror, måste resorna till fots öka med ungefär 33 procent, resorna med cykel med 200 procent, resorna med kollektivtrafik med 80 procent. Bilresandet måste minska med 23 procent.

– Vi kommer att bli betydligt fler i Göteborg – befolkningen förväntas växa med 150 000 invånare till år 2035. En viktig del blir hur vi bygger vår stad så att vi kan nå våra mål för både hållbart resande och goda stadsmiljöer, säger Fredrik Larsson.

– Stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, som innefattas av många nya lägenheter och som bidrar till att centrala Göteborg kommer att växa till dubbel storlek, blir exempelvis ett viktigt projekt. För bor man i ett tätbebyggt område med nära till centrum och service så reser man i högre utsträckning mer hållbart än i övriga områden.

Fler cykelvägar byggs
I 2018 års undersökning tyckte 42 procent av Göteborgs cyklister att Göteborg är en cykelvänlig stad. Det är något lägre är förra mätningen 2016, och långt ifrån stadens mål på 75 procent år 2025. Flera åtgärder görs nu och åren framöver som ska göra fler cyklister nöjda.

– De viktigaste sakerna är att förbättra cykelinfrastrukturen. Vi bygger fler cykelvägar och förbättrar cykelstråk som redan finns, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret.

Enkelriktade cykelbanor på Fjällgatan i Masthugget börjar till exempel byggas i vår, och på Delsjövägen förbättras just nu standarden för cykelpendlare. Mindre åtgärder, som att sänka kantstenar och flytta stolpar i korsningar och att förbättra vägvisningen, är andra saker som ska göra förbättra tillvaron för cyklisterna.

– Utöver det satsar staden på cykelparkeringar. Det handlar om 500 nya ställ per år och på vissa ställen ska det kunna gå att låsa in sin cykel för att göra det ännu säkrare. Nästa höst öppnar till exempel ett hus med 600 platser i Gamlestaden, säger Malin Månsson.

Förändrade restider med bil
I rapporten framgår att stadens stora byggprojekt har satt sitt avtryck. Stängningen av ena röret på Götatunneln förändrade restiderna mellan vårterminen och höstterminen. En sträcka som sticker ut är Frölunda Torg till Angered Centrum, där restiden med bil ökade med åtta minuter under höstterminen jämfört med vårterminen.

Rapporten pekar också på att det även är troligt att byggandet ligger bakom fotgängarnas upplevelse av minskad trafiksäkerhet.