Ny statistik efter trängselskatten. Trängselskattens effekter för trafik och handel i Göteborg följs med stort intresse på många håll. På tisdagen redovisades ny statistik som utöver kollektivtrafikens fortsatta framgångar också berättar att detaljhandeln i Bäckebol under andra kvartalet 2013 tappade tre procent av sin omsättning.

Alltsedan trängselskatten infördes i Göteborg den 1 januari 2013 har dess för- och nackdelar diskuterats. Debatten ledde också fram till ett beslut om den folkomröstning som kommer att äga rum den 14 september.

Nyöppnat Ikea i Uddevalla kan ha påverkat
På tisdagen redovisade HUI Research, branschorganisationen Svensk Handels utredningsinstitut, en rapport om hur handeln i Göteborg utvecklats efter trängselskattens införande.

Den mest dramatiska förändringen under andra kvartalet 2013 återfinns i Bäckebol där detaljhandeln gjorde ett tapp på tre procent jämfört med motsvarande period 2012. Samtidigt kan man konstatera att Bäckebol, under årets första kvartal – alltså just efter trängselskattens införande – fortfarande lyckades matcha siffrorna från 2012.

Utredningsinstitutet menar att handeln i Bäckebol sannolikt påverkats negativt av att Ikea öppnade ett nytt varuhus i Torp utanför Uddevalla i början av maj 2013.

”Förändringar kan bero på olika saker”
– Vi mäter inte effekten av trängselskatten, utan endast hur handeln har utvecklats. Förändringar kan ju bero på olika saker – som till exempel väderförutsättningar eller förändrad konkurrenssituation, säger Henrik Vestin på HUI Research.

Innanför Göteborgs avgiftszon var dagligvaruhandeln under andra kvartalet jämförbar med motsvarande period 2012. I riket som helhet ökade den med en procent. Sällanköpshandeln däremot – kläder, skor, sportprodukter och elektronik – backade under det andra kvartalet med två procent samtidigt som riket i sin helhet kunde notera en ökning om två procent.

När institutet granskat omsättningen för handeln i kommunerna som gränsar till Göteborg noterar man en utveckling som ligger i linje med riket eller är marginellt lägre. Totalt visade kranskommunerna, precis som riket i sin helhet, en omsättningsökning med en procent under det andra kvartalet 2013. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på momsstatistik.

Betalningsviljan har varit god
Sedan trängselskatten infördes fortsätter kollektivtrafiken att attrahera allt fler resenärer i Göteborgsområdet.

Ökning i antal resor under 2013: Expressbuss 21 procent, tåg 15 procent, stombussar 13 procent och spårvagn 11 procent

Biltrafiken genom betalstationerna gick under november 2013 ner med elva procent (69 200 fordon) jämfört med motsvarande tid 2012. En effekt av den minskade biltrafiken är också att trafiken på de stora lederna in till, och ut från, Göteborg fått ett bättre flyt. Variationerna mellan restiderna har minskat på de flesta infarterna.

På Transportstyrelsen konstaterar man att systemet för trängselskatten i stort sett fungerat tillförlitligt men dragits med några smärre barnsjukdomar, och att resenärernas betalningsvilja varit god.