Mer gas och el. 95 procent miljöfordon i stadens flotta, men inga dieselbilar utan istället satsning på biogas och el som drivmedel. Det är några förändringar av miljömålen för Göteborgs Stads alla fordon som trafikkontoret föreslagit och som trafiknämnden sa ja till på onsdagen.

Förslaget till nya miljömål för kommunens alla personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar innebär en skärpning, från dagens ambition att 90 procent ska vara klassade som miljöfordon, till 95 procent.

– 100 procent är väldigt svårt att nå, eftersom flera av stadens runt 2 500 fordon är specialfordon som helt enkelt inte finns som miljöfordon, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

Diesel ger mycket kväveoxid
Göteborgs Stad föreslås också säga nej till dieselbilar i sin egen flotta, då dessa i undersökningar har visat sig släppa ut betydligt mer kväveoxider än man tidigare trott. Det gör att dieseltekniken för tillfället diskvalificerar sig som miljöanpassat alternativ i stadstrafik, med tanke på stadens svårigheter att klara luftkvalitetsmålen för kvävedioxid.

– Förr har vi varit mer teknikneutrala i våra miljömål för bland annat drivmedel och låtit marknaden uppfylla kraven hur de velat. Nu vill vi tydligare peka på vilka bränslen det är vi förordar, och det är framförallt biogas och el, i kombination med att fordonen ska vara energieffektiva. Hittills har miljöbilar ofta varit onödigt törstiga, men det är viktigt att hushålla med alla drivmedel, såväl fossila som biobaserade, säger Anders Roth.

Förväntas ligga i framkant
Därför föreslås att energianvändningen per kilometer hos nyanskaffade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar till stadens flotta ska vara minst 25 procent lägre år 2015 än år 2010.

Vid utgången av år 2015 ska också Göteborg Stad ha minst 100 eldrivna batterifordon och laddhybrider i sin flotta. Den mängd fossila drivmedel som stadens fordon tankas med ska ha minskat med 30 procent till år 2015 och 90 procent till år 2020 jämfört med 2010.

– Göteborg tillsammans med bland andra Stockholm har länge varit drivande i utvecklingen av tuffa miljökrav på fordon, och när den nationella miljöbilsdefinitionen nu har dröjt i flera år behövs det lokala initiativ för att driva på utvecklingen ytterligare. Vi har ett rykte att slå vakt om, det förväntas av oss att ligga i framkant och det är helt klart att vi som en stor kommun med tusentals fordon kan göra skillnad, säger Anders Roth.

Formellt ska nu både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta ställning till förslaget.