Omtag i Sverigeförhandlingen. Nu har diskussioner om en ny möjlig inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås inletts. Tanken är att i en första fas trafikera sträckan med snabba regionaltåg, men förbereda så att sträckningen kan byggas ut för höghastighetstrafik längre fram.

I mars presenterade regeringen sitt direktiv till Trafikverket. Där meddelas att nya stambanor för höghastighetståg ska byggas för att bättra knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbyggnaden ska ske etappvis i den takt som ekonomin tillåter.

Enligt planen är sträckorna Järna–Linköping och Lund–Hässleholm prioriterade vilket innebär att det ekonomiska utrymmet för att börja bygga mellan Stockholm och Göteborg är begränsat en tid framöver.

Nu har man i stället börjat prata om att i ett första skede bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås för att möjliggöra en satsning på regional trafik. Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket är med i diskussionerna.