Tyck till om planerna för Haga och Centralen. Detaljplanerna för två av Västlänkens tre stationer, Haga och Centralen, går ut på samråd med början den 15 oktober. Det beslutade byggnadsnämnden på tisdagen. Därmed kan allmänheten lämna synpunkter och vara med och påverka processen.

Under tiden som samrådet pågår, mellan 15 oktober och 25 november, kommer detaljplanen att ställas ut på olika platser runt om i Göteborg.

– Arbetet med Västlänken har pågått länge och en hel del faktorer som sträckningen, stationernas placering och andra centrala frågor är beslutade, säger Karin Holmström, Göteborgs Stads projektchef för Västlänken.

Trafikverket har under 2013 och 2014 haft samråd om järnvägsplanen för Västlänken och Göteborgs Stad har haft samråd kring detaljplanen för järnvägstunneln.

Två samrådsmöten för allmänheten
– Men det finns också mycket kvar att besluta om och allmänhetens synpunkter kring utformning av stationerna, placering och utformning av tekniska anläggningar ovan markytan samt utvecklingen av staden runt stationerna är viktiga och uppskattade, fortsätter Karin Holmström.

Två samrådsmöten för allmänheten är planerade – den 4 och den 13 november. Under samrådstiden kommer allt material att finnas tillgängligt och utställt på Stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20 och på webben (se länk nedan).

En utställning om Västlänkens samhällsnytta pågår i Nordstan mellan den 3 och 8 november.

792C.jpg

Den planerade Västlänken-stationen i Haga.