Prövotid i fem år. Den nya Hisingsbron i Göteborg får byggas med en seglingsfri höjd på 12 meter. Det bestämde Mark- och miljödomstolen i Vänersborg på måndagen.

Domslutet från Mark- och miljödomstolen innebär att domstolen delar Göteborgs Stads och Trafikverkets åsikt om att Hisingsbron inte innebär någon påtaglig skada för riksintresset sjöfart. I domen får staden verkställighet vilket innebär att när detaljplanen för Hisingsbron är antagen får staden börja bygga den nya bron.

Prövotid på fem år för påverkan på sjöfarten
Dagens bro över Göta älv har en seglingsfri höjd på 19,5 meter. Planerna på en lägre Hisingsbron har mött protester från de rederier som trafikerar Göta älv. Mark- och miljödomstolen ger staden i uppdrag att utreda påverkan på sjöfarten under en prövotid, som sträcker sig från att bron står klar och fem år framåt. Utredningen ska Göteborgs Stad göra tillsammans med bland andra Sjöfartsverket och rederierna.

Staden ska varje år redovisa statistik om trafiken på Göta älv, broöppningar, erfarenheter av trafiksituationen och trafikledningssystemet. Under den tiden ska Göteborgs Stad garantera broöppningar så att minst 15 handelsfartyg kan passera per dygn. Minst en bropassage ska garanteras per timma, undantaget kl. 06 -09 och kl 15-18 helgfria vardagar.

Ett liknande beslut, fast på fyra år, gäller för påverkan på fiskbeståndet i Göta älv. Inom fyra år efter att bron tagits i anspråk ska kommunen presentera en prövotidsutredning.

Ska stå klar 2020
Byggstart är planerad till 2015 och bron ska stå klar år 2020 till en kostnad av 3,7 miljarder kronor, enligt 2009 års penningvärde.

Dagens bro över Göta älv invigdes 1939 och när Hisingsbron står klar kommer den uttjänta Götaälvbron att rivas.