Har vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, tar inte upp detaljplanerna för järnvägstunneln Västlänken till prövning. Då domstolens beslut inte kan överklagas innebär det att detaljplanerna vunnit laga kraft. Därmed är ett av villkoren för att kunna starta bygget av Västlänken uppfyllt.

I januari 2016 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att anta respektive ändra befintliga detaljplaner för Västlänken. Det handlar om två detaljplaner som ska göra det möjligt att bygga en järnvägstunnel under Göteborg.

Detaljplanerna överklagades först till länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan i november 2017. Därefter överklagades detaljplanerna till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelar att de inte beviljar prövningstillstånd. Då domstolens beslut inte kan överklagas har detaljplanerna vunnit laga kraft. Därmed är ett av villkoren för bygget av Västlänken uppfyllt.

Miljödomen överklagad
En annan förutsättning för att bygget av Västlänken ska kunna starta är att Trafikverket får en laga kraft vunnen miljödom eller s k verkställighetsbeslut.

Enligt deldomen från Mark- och miljödomstolen den 31 januari har Trafikverket tillstånd till bygget av Västlänken, dock först när detaljplanerna för järnvägstunneln vinner laga kraft. Ett villkor som nu således är uppfyllt.

Däremot har Trafikverket inte fått verkställighet. Verkställighet innebär att man kan börja bygga ”på egen risk” även om domen överklagas till högre juridiska instanser och därmed inte har vunnit laga kraft. Trafikverket har överklagat miljödomen till Mark- och miljööverdomstolen, bland annat beslutet att man inte får verkställighet.

Det är ännu oklart hur länge de juridiska processerna kring miljödomen kommer att fortgå.