Granskning av detaljplanerna genomförd. Göteborgare, myndigheter och andra berörda har nu fått säga sitt om de detaljerade planerna för Västlänkens järnvägstunnel. Oro för fastigheter, träd och värdefull kulturmiljö är sådant som lyfts fram i de hundratals synpunkter som har kommit in.

År 2026 ska Västlänken stå klar och byggstart är planerad till 2018. Men planeringsprocessen påbörjades med en idéstudie redan 2001. Sedan dess har flera olika alternativ utretts, synpunkter hämtats in och olika särintressen vägts samman för att hitta en hållbar lösning.

I december förra året startade en bred och efterfrågad granskning av de detaljplaner som Trafikverket och Göteborgs Stad har tagit fram för Västlänken både under och ovan mark.

− Egentligen har man pratat om en tågtunnel under Göteborg sedan 1980-talet. Att processen blir så omfattande och lång har med den demokratiska processen att göra. Omvärlden ska ha möjlighet att ha synpunkter och få påverka, säger Bo Larsson, projektchef på Trafikverket.

Räddningstjänsten behöver utbildning
Under granskningen av detaljplanerna har drygt 300 yttranden kommit in till Trafikverket.

F8A.jpg
− Många är från fastighetsägare i Örgryte som oroar sig för vad som ska hända när man bygger tunneln. Det finns oro för sättningar, buller och andra störningar. Några av dem vill inte ha Västlänken alls eller vill ha ett annat läge på den, säger Bo Larsson.

En redan uppmärksammad fråga är Räddningstjänstens önskemål om en annan lösning än den Trafikverket föreslår.

− Räddningstjänsten förordar ett annat alternativ, tunnlar i stället för räddningstorn, men säger inte att det vi föreslår inte är säkert för resenärerna. Men det man behöver är utbildning och mer resurser, och det kan vi vara behjälpliga med, säger Bo Larsson.

Överdäckning vid Skansen Lejonet
Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande behovet av att ta hänsyn till befintlig kulturmiljö.

− De ställer krav på att kulturmiljön hanteras så att den inte tar påtaglig skada. Bland annat gäller det områden med riksintresse som Skansen Lejonet och områden i Haga. Kulturmiljön är den viktigaste frågan vi har att hantera just nu, säger Bo Larsson.

Även Göteborgs Stad uppmärksammar behovet av jobba vidare med lösningar vid både Skansen Lejonet och Haga. Karin Holmström är stadens projektchef för Västlänken och hon säger att när det gäller Skansen Lejonet handlar mycket om den överdäckning som planeras.

− Det gäller att hitta den optimala överdäckningen, varken för kort eller för lång. Det ska inte bli en kulle som skymmer Skansen Lejonet, man ska se berget, säger hon.

Vill bevara träden i Haga
Dessutom vill man från stadens sida flytta på de brandgasschakt och ljusschakt som finns med i detaljplanerna för Hagaområdet.

− Det handlar om att inte påverka kulturmiljön för mycket och att spara på träden. Många av de synpunkter vi har fått in till oss rör just träd och parker, säger Karin Holmström.

I första hand avser man att bevara träden på plats, i andra hand att flytta dem till en annan växtplats. I de fall då varken det första eller andra alternativet fungerar måste trädet avverkas och senare ersättas med ett likvärdigt träd.

− Vi vill också säkerställa möjligheten att kunna plantera träd ovanpå Västlänken, genom minst två meters jorddjup, säger Karin Holmström.

Inga större ändringar i detaljplanerna
Andra områden som ska ses över är placeringen av den planerade uppgången vid Fågelsången, Näckrosdammen, och hur man bäst skyddar Johannebergslanderiet vid Korsvägen. Även luftmiljön vid de planerade brandgasschakten bör utredas vidare.

I dagsläget bedömer Trafikverket att det inte krävs några större ändringar av detaljplanerna, men att mindre kommer att göras och att berörda parter ska få tycka till om det som ändrats.

Göteborgs Stad arbetar vidare med att ta fram detaljplaner för de tre nya stationer som ska byggas – i Haga, vid Korsvägen och Centralen. Planerna väntas kunna vinna laga kraft 2017.

− Det handlar om det som planeras ovan mark vid respektive station, säger Karin Holmström.

Ansöker om tillstånd hos miljödomstol
Onsdag den 15 april startar dessutom ett nytt samråd. Det pågår fram till den 10 maj och ger möjlighet att komma med synpunkter innan Trafikverket lämnar in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen.

Ansökan ska lämnas in i slutet av 2015 och omfattar arbeten som kan påverka yt- och grundvatten eller som kan innebära buller och vibrationer.

− Vi har några svåra passager vid stationslägena i Haga och vid Korsvägen. Där finns övergångar mellan jord och berg som kräver noggrann kontroll. Men vi bygger med samma kända teknik som när vi byggde Götatunneln, så vi har erfarenhet av det, säger Lennart Dage på Trafikverket.

Den 28 och 29 april går det att skaffa sig mer information om miljöprövningen på öppet hus i Älvrummet.

E66.jpg

Möjlig utformning av Station Hagas plattform. Illustration: Abako arkitektkontor