Spårvagnstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen med en hållplats under Stigbergstorget, kan troligen inte öppna för trafik förrän år 2039.

– När vi nu tittat närmare på omfattningen och komplexiteten i planerings-, tillstånds- och byggprocesserna landar vi på 2039 som det troligaste slutåret för projektet, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmsförbindelsen på trafikkontoret.

Den nya tidplanen presenterades för trafiknämnden på torsdagen. Från början var ambitionen att Lindholmsförbindelsen skulle stå klar 2035 men projektet har blivit försenat i starten. Ma-Lou Wihlborg tillägger att det är vanligt att tidplanen för den här typen av stora projekt justeras i början av processen.

Omfattande tillståndsprocess

Just nu pågår så kallade genomförandestudier. Nästa steg är att parallellt ta fram en järnvägsplan och ett antal detaljplaner längs spårvagnstunnelns sträckning. Därefter väntar en längre tillståndsprocess.

Jämfört med den ursprungliga tidplanen har trafikkontoret nu också tagit höjd för eventuella överklaganden av järnvägsplanen, detaljplanerna och miljötillståndet. Sammantaget gör detta att byggstarten för Lindholmsförbindelsen tros dröja till 2031/2032.

Själva bygget väntas sedan ta cirka sju år, också det lite längre tid än vad trafikkontoret tidigare räknat med.

– Det handlar framför allt om att bygget av sänktunneln beräknas ta något längre tid då ytterligare tidskritiska riskmoment har identifierats och inkluderats i analyserna, säger Ma-Lou Wihlborg.

Snabbare resor

Lindholmsförbindelsen är del av det större projektet Spårväg och Citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, där övriga deletapper ska stå färdiga redan under 20-talet.

– Lindholmsförbindelsen kommer att utgöra ryggraden i framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet, med smidigare och snabbare resor. Den är också central för omställningen till ett mer hållbart resande. Just nu visar vår prognos på en trafiköppning 2039, men vi ska göra vårt yttersta för att Lindholmsförbindelsen ska stå färdig så tidigt som möjligt, säger Ma-Lou Wihlborg.

Projektet delfinansieras av staten via den så kallade Sverigeförhandlingen. Övrig finansiering står Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för.