Kortare transporter sparar miljön. Göteborgs Stad och Trafikverket planerar för att transportera jord- och lermassor från bygget av Västlänken till Frihamnen. Detta ses som en mer miljövänlig hantering av överskottsmassorna än att transportera dem till en deponi utanför staden.

Bygget av Västlänken kommer att generera stora mängder överskottsmassor, inte minst i form av lera och jord. Ett av regeringens villkor för bygget är att Trafikverket, som ansvarar för projekt Västlänken, har en plan för hur överskottsmassorna ska tas om hand. Trafikverket har därför redan säkerställt mottagningsplatserna för massorna.

Samtidigt har Trafikverket och fastighetskontoret i Göteborgs Stad arbetat tillsammans för att hitta alternativa mottagningsplatser för massorna på kortare avstånd från Västlänkens olika schakt. Ett av de områden som utretts är centralt belägna Frihamnen, som står inför en omfattande stadsutveckling.

Parterna har nu skrivit under en så kallad avsiktsförklaring om att möjliggöra användandet av överskottsmassor från Västlänken till utfyllnad i Frihamnen. Bakom avsiktsförklaringen står också Älvstranden Utveckling AB, som äger marken i Frihamnen och driver utvecklingen i området.

Närmare 500 000 kubikmeter
Fastighetsdirektör Martin Öbo ser avsiktsförklaringen som en ansvarsfråga för både Göteborgs Stad och projekt Västlänken.

– Om vi får till stånd lösningen med Frihamnen kan en betydande del av massorna från Västlänkenbygget hanteras med ett minimum av transporter vilket vore ekonomiskt fördelaktigt och bättre för miljön, säger Martin Öbo.

Uppskattningsvis kan det bli fråga om om överskottsmassor på närmare 500 000 kubikmeter till Frihamnen. Det motsvarar drygt en tredjedel av den totala mängd jord- och lermassor som bygget av Västlänken beräknas generera. Enligt planerna ska överskottsmassorna transporteras till Frihamnen med pråmar över älven.

Parterna jobbar nu vidare med att närmare undersöka förutsättningarna för att genomföra projektet. Parallellt kommer man att ansöka om erforderliga tillstånd hos Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, inklusive en ansökan om vattenverksamhet.