Fri höjd på 13 meter. En lägre bro strax öster om den gamla. Dubbla körfält för bilister, dubbelriktade gång- och cykelbanor på bägge sidor av bron och ett kollektivtrafikfält i mitten. Det är vad som föreslås i den detaljplan som nu har tagits fram för den nya bron över Göta älv.

År 2020 ska den nya Götaälvbron, som i december fick namnet Hisingsbron, stå klar. En designtävling om brons exakta utformning kommer att utlysas senare i vår, men nu finns ett förslag på den nya brons placering, höjd och hur den ska fungera för de olika trafikslagen.

En av de frågor som har diskuterats mycket är höjden på den nya bron. I detaljplanen föreslås en 13 meter hög bro, vilket är att jämföra med den gamla som är ungefär 19 meter.

3A50.jpg
− Det är en kompromiss mellan kollektivtrafiken och riksintresset för sjöfarten. En lägre höjd innebär förstås fler broöppningar, men med ett nytt planerat system kan öppningen samordnas med Marieholmsbron så att det ändå flyter på, säger Anna Samuelsson på stadsbyggnadskontoret.

Tillgängligare cykel- och gångbanor
Det nya kollektivtrafikfältet ska byggas för en växande kollektivtrafik. I dag är den beräknad till 90.000 resenärer, men år 2020 tror man att 120.000 varje dag kommer färdas kollektivt över älven.

Cykel- och gångbanor ska bli mer tillgängliga än tidigare.

− Bland annat genom påfarter med låg lutning så att man lätt ska kunna komma upp på bron, säger Anna Samuelsson och fortsätter:

− Man ska få en känsla av att bron är en gata i staden, som sedan går ut över vattnet.

Ny bebyggelse vid södra brofästet
Den känslan ska förstärkas genom ny bebyggelse på främst den södra sidan. I detaljplanen finns förslag på nya kvarter med bostäder, butiker och kulturutbud alldeles intill brons fäste.

− Bostäder skulle kunna byggas där bullernivåer och luftkvalitet tillåter det. Det här är en av de mest centrala platserna i staden med bra närhet till kollektivtrafik. Att bygga nytt här skulle verkligen göra det möjligt att bo mitt i centrum, säger Anna Samuelsson.

Ny bebyggelse och helt nya kvarter är dock planer på längre sikt. Byggstart i området kan inte ske förrän efter det att den gamla bron har rivits, troligen tidigast år 2021.

Detaljplanen kommer att ställas ut i Älvrummet mellan den 23 januari och den 5 mars. Torsdagen den 7 februari klockan 17.30 bjuds alla intresserade in till ett samråds- och informationsmöte. Fram till den 5 mars är det fritt fram att tycka till om förslaget.

5552.jpg

Illustration: WSP