Åtgärder under covid-19-pandemin. Tryggt folkliv och handel ska stimuleras under covid-19-pandemin. Fler billigare besöksparkeringar, gratis Styr & Ställ-cyklar första halvtimmen, tillfälliga cykelstråk i bilkörfält och mer plats för gående på populära gator och platser.

Detta är några av ett stort antal tillfälliga åtgärder som trafiknämnden i Göteborg på torsdagen beslutade om att införa för att minska konsekvenserna av coronavirusets utbrott på besöksnäringen inklusive restauranger och handel.  Åtgärderna ska gälla under maj och juni månad, med möjlighet till förlängning.

  • För att göra det enklare att ta sig med bil till centrala stan sänks parkeringsavgiften tillfälligt på sammanlagt cirka 400 besöksparkeringar till 10 kr/tim (istället för den vanliga avgiften på 30kr/tim). Dessa p-platser finns bland annat på Kungstorget, Grönsakstorget och vid Stora teatern
  • För att göra det enklare att cykla i centrala stan ska alla registrerade användare av det nya Styr & Ställ-systemet (som öppnar i maj) få cykla gratis en halvtimme varje dag.
  • För att öka framkomligheten för cyklister skapas tillfälliga cykelstråk, dels i bilkörfält, dels som cykelfartsgator. Exempel på tillfälliga cykelstråk kan vara Linnégatan och Engelbrektsgatan.
  • För att göra det mindre trångt för gående på särskilt populära gatuavsnitt och platser skapas tillfälliga cykelkörfält i gatan. Exempel på sådana gator är Kungsgatan på sträckan från Kaserntorget över ”puckeln” till Esperantoplatsen, Södra Larmgatan förbi Grönsakstorget, korsningen Landsvägsgatan-Linnégatan samt området Plantagegatan-Prinsgatan.
  • För näringsverksamhet på vatten, ofta båtar eller bryggor med uteserveringar, sänks avgiften (så som den redan har sänkts för uteserveringar på offentlig platsmark).

De tillfälliga stimulansåtgärderna får ekonomiska konsekvenser i form av dels uteblivna intäkter (p-avgifter, Styr & Ställ-avgifter, avgifter för uteserveringar och event), dels ökade kostnader i drift- och personalbudgetarna.

Trafikkontoret beräknar intäktsbortfallet och kostnaderna till sammanlagt 11,7 miljoner kronor under perioden maj-juni. Dessa 11,7 miljoner kronor tar trafiknämnden från sitt eget kapital.