Västtrafik måste göra om upphandlingen av flexlinjetrafiken i Majorna-Linnéstaden. Länsrättens dom, som meddelades på måndagen, innebär att flexlinjen i de två stadsdelarna försenas ytterligare flera månader. Tidigast efter sommaren 2008 kan trafiken vara i gång.

I januari genomförde Västtrafik en upphandling av flexlinjetrafiken i Majorna-Linnéstaden. Enligt upphandlingsföreskrifterna skulle man välja det transportföretag som gav det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Otydligt formulerat krav

Prissättningen skulle väga tyngst i bedömningen, 60 procent, medan utförandekvaliteten var lite mindre viktig, 40 procent. Orusttrafiken vann upphandlingen. Västtrafik bedömde att de totalt sett hade lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Även om Orusttrafiken prismässigt låg drygt fem procent över det lägsta anbudet fick de högst poäng vad gäller utförandekvalitet. Ett av de andra transportföretagen, Sandarna Transporter AB, tycker att upphandlingen är felaktigt genomförd och har överklagat till länsrätten.

Sandarna Transporter hävdar att Orusttrafiken fått alldeles för hög kvalitetspoäng – och att upphandlingen därför strider mot likabehandlingsprincipen och principen om affärsmässighet i LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.

Bland annat ska Orusttrafiken ha lämnat felaktiga uppgifter om inställda turer i sitt anbud. Dessutom menar Sandarna Transporter att utvärderingskriteriet ”Utförandekvalitet” i anbudet är otydligt och oklart formulerat. Och att det är omöjligt för en anbudsgivare att bilda sig en uppfattning om vad som krävs för att ge ett konkurrenskraftigt anbud.

Brister i förfrågningsunderlaget

Av domslutet framgår att länsrätten också tycker att upphandlingsförfarandet haft brister. Rätten anser att Västtrafik blandat ihop två olika moment i anbudsförfarandet. Prövningen av anbudsgivarens lämplighet är en sak, anbudsutvärderingen en annan. Bestämmelserna och kriterierna som styr de två olika momenten är olika och nya kvalifikationskrav får inte ställas under utvärderingsfasen.

Länsrätten konstaterar att felaktigheter uppstått på grund av brister i förfrågningsunderlaget och i angivna förutsättningar. Därför kan felen inte åtgärdas genom en ny utvärdering utan hela upphandlingen måste göras om.

Domen innebär att flexlinjetrafiken i området Majorna-Linnestaden försenas ytterligare.

Skulle startat i aprill 2008

– Om vi hade fått ett positivt domslut räknade vi med att starta i april nästa år. Nu dröjer det minst tre månader till. Tidigast efter nästa sommar kan trafiken vara i gång, säger Bengt Knutsson, chef för Flexlinjen.

Han har ännu inte hunnit ta del av länsrättens resonemang i domen. Det har heller inte fattats något beslut om domen ska överklagas till kammarrätten.

– Först måste vi ha ett möte med Västtrafik som formellt står bakom avtalet, säger Bengt Knutsson.

Fotnot:
Flexlinjen är anropsstyrd kollektivtrafik som är till för dem som har svårt att ta sig till buss och spårvagn. Den är ett samarbete mellan Färdjänsten, Trafikkontoret och Västtrafik.