P-bolaget utvecklar närmiljöerna. Dålig belysning, klotter och risiga buskage – många p-hus och parkeringsytor är bortglömda miljöer som många upplever som otrygga. Nu tar P-bolaget i Göteborg initiativ till ett samarbete för att göra parkeringsanläggningarnas närmiljöer tryggare och mer jämställda.

I filmens värld förknippas ruffiga parkeringshus med hot, rån och överfall. I verkliga livet undviker många bilister att köra in i mörka, ödsliga garage.

– P-husen upplevs som otrygga, de ger en känsla av instängdhet. Många väljer istället att ställa sig på gatan, något som är betydligt dyrare, säger Maria Stenström, vd på P-bolaget, Göteborgs Stad.

Kvinnor känner sig otrygga
Sedan ett par år tillbaka driver P-bolaget utvecklingsprojekt för att göra parkeringsmiljöerna tryggare ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Kvinnor och män undviker vissa parkeringar av olika anledningar. Kvinnor är mest rädda för att själva råka ut för något, medan männen oroar sig för inbrott eller repor på bilen, säger Maria Stenström.

2010 fick P-bolaget projektpengar från Boverket för att undersöka vad det är som påverkar upplevelsen av trygghet vid parkeringsanläggningarna.

Liv och rörelse skapar trygghet
Det visade sig att många trygghetsskapande faktorer är gemensamma för andra offentliga miljöer i staden. Bra belysning, öppenhet, snygga och prydliga planteringar och liv och rörelse i området främjar känslan av trygghet.

– Men det handlar också om att vi inte informerar tillräckligt bra. Vi låser in oss med att sälja fasta förhyrda platser utan att tala om att platserna är lediga en stor del av dygnet. Det gäller att samutnyttja parkeringarna, det bidrar till att skapa liv och rörelse, säger Maria Stenström.

Men det räcker inte att själva parkeringarna ses över. Miljön runt omkring måste också förändras.

Samarbete ska lyfta parkeringsmiljöerna
– Vägen till och från parkeringen är lika viktig. Ofta är flera fastighetsägare involverade och nu försöker vi hitta former för att göra gemensamma insatser och ta fram skötselplaner, säger Maria Stenström.

Forskningsstudier visar att samplaneringen riskerar att försvåras av flera faktorer, bland annat skilda budgetar och organisationer. I Göteborg finns redan ett etablerat samarbetsforum för fastighetsägare – Trygg, vacker stad.

I samarbete med Trygg, vacker stad genomförs nu ett pilotprojekt: parkeringen vid Smörslottsgatan intill Östra sjukhuset.

Parkering vid Östra sjukhuset först ut
– Projektet går utanför vår fastighetsgräns och omfattar både belysning, gångväg, skyltning och grönytor. Parkeringen angränsar till sjukhusområdet, men flera samarbetspartners deltar för att göra området mer trivsamt.

Enligt Maria Stenström har de flesta parkeringsytor i Göteborg förbättringsmöjligheter.

– Parkeringarna är det första och sista intrycket besökare får av staden – det är något vi kan påverka, säger hon.

558A.jpg

36B2.jpg

Parkeringshuset vid Evenemangsstråket på Skånegatan. Före omgörning var hela p-huset täckt av stora träd och murgröna. När allt detta togs bort kom byggnaden fram och det blev ljusare inne i p-huset, insidan målades också om i ljusare färg. Den nyanlagda rabatten skiftar hela säsongen. Foto: Stefan Johansson