Detaljplan och genomförandeavtal upp till beslut. Järnvägsförbindelsen Västlänken har tagit ännu ett steg mot förverkligande. På torsdagen hölls en pressträff om detaljplanen och genomförandeavtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket om själva tågtunneln. Men mycket återstår att klara ut.

– Det här genomförandeavtalet är ett av flera avtal som behöver tecknas för Västlänken, sa Stefan Eglinger, trafikdirektör och ordförande i styrgruppen för Västlänken i Göteborgs Stad.

– Avtalet syftar till att säkerställa ett bra samarbete mellan staden och Trafikverket och reglerar framför allt principfrågor, detaljfrågorna kommer längre fram.

Ska återställa parker
I avtalet sägs bland annat att Trafikverket ansvarar för att återställa parker och andra grönytor när byggena väl är klara.

77A8_2.jpg
Trafikverket har också ansvar för alla evakueringslokaler, både bostäder och företag, men Göteborgs Stad ska hjälpa till genom att upplåta mark och ordna tillfälliga bygglov.

Vad gäller parkeringsplatser ska båda parterna, tillsammans med kommunens parkeringsbolag, arbeta ihop för att hitta ersättningsplatser.

– Avtalet är på inget sätt fullständigt, det vore nästan dumt att försöka innefatta allt i ett avtal idag, eftersom det kommer att dyka upp nya saker längs vägen i ett så här stort projekt, sa Stefan Eglinger.

Många stora frågor ligger också utanför avtalet, till exempel frågan om kostnaderna för att förbereda för fyra spår och plattformar vid stationerna Haga och Korsvägen.

– Förberedelsearbeten för fyra spår och frågor om grundläggningsarbeten är inte med här, utan ska hanteras tillsammans med alla parter i Västsvenska paketet, eftersom de berör alla, sa Stefan Eglinger.

Fler detaljplaner på gång
Detaljplanen för järnvägstunneln godkändes av byggnadsnämnden i september. Cirka 330 synpunkter hade kommit in, många av dem likalydande, kopierade synpunkter från göteborgare som är oroliga för att alltför många träd ska offras vid byggena.

Alla synpunkter ledde till att den slutliga detaljplanen ändrades på några mindre punkter, till exempel ska en överdäckning vid Skansen Lejonet nu bli 35 – 45 meter lång i stället för 25 meter. Och ett brandgasschakt vid Haga Kyrkoplan har tagits bort. Nu blir det bara ett vid stationen i Haga, på Smyrnatorget.

– Dessutom har vi lagt till skydds- och varsamhetsbestämmelser vid Johannebergs landeri, vilket innebär att landeriet får ett starkare skydd än idag, sa Karin Holmström, projektchef för Västlänken i Göteborgs Stad.

Genomförandeavtalet för tunneln ska nu tas upp i fastighetsnämnden 23 november, och detaljplanen och avtalet behandlas av kommunstyrelsen den 16 december och kommunfullmäktige den 28 januari. Först sedan fullmäktige sagt ja, börjar avtalet gälla.

Så långt själva järnvägstunneln. Sedan ska det göras detaljplaner – med tillhörande genomförandeavtal – även för stationsområdena runt Korsvägen, Haga och Centralen.

Enligt planeringen blir det beslut om de detaljplanerna sommaren 2018. Och för stationsområdena återstår många gränsdragningar. Vem ska äga vad? Vem ska bygga och vem ska betala vad? Ingår stationsbyggnaderna i Västsvenska paketet? Hur stora ytor går att hyra ut inne i stationerna? Och hur fördelas de hyresintäkterna?

Inga interna siffror
Totalkostnaden för Västlänken uppges fortfarande till 20 miljarder kronor, vilket är den absolut största delen av Västsvenska paketets 34 miljarder. Men hur mycket Västlänken kommer att kosta Göteborgs Stad vill ingen säga ännu, ens mycket grovt.

– Vi har inga interna summor på det, sa Karin Holmström.

– Det beror på att staden kommer att ha både kostnader och intäkter i samband med stadsutvecklingen av stationsområdena. Och det är långtifrån klart ännu, till exempel hur hög bebyggelsen blir.

– Detaljplanerna för stationerna Korsvägen, Haga och Centralen går ut på samråd under nästa år, 2016. Då kommer vi att kunna beskriva kostnader och intäkter bättre.

– Men summan 20 miljarder för Västlänken är det – som vi ser det – just nu ingen förändring på, sa Karin Holmström.

5654.jpg

Illustration: Metro arkitekter