Ett förslag från göteborgarna. Politikerna fattar inte det slutgiltiga beslutet förrän till sommaren, men nu har tjänstemännen på trafikkontoret ändå fått i uppdrag att planera och förprojektera en linbana över älven. Det förslag som från början väcktes av ”vanliga” göteborgare går alltså allt närmare ett förverkligande, kanske redan till år 2020.

Den första sträckningen som är föreslagen har arbetsnamnet ”Den lila stomlinbanan” och ska i så fall gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Sträckningen har fyra stationer och går via Lindholmen och Lundby. Ytterligare två förslag på sträckningar över älven finns uppströms Göta älv i Göteborg, men de ligger i så fall längre fram i tiden.

Den ursprungliga idén om linbanor över älven kom från göteborgare, som en del av stadens satsning inför 400-årsjubileet år 2021.

Ut på remiss
– Linbanan ger möjligheter att skapa tvärlänkar och kopplingar mellan stadsdelar som tidigare har varit svåra att få till. Därför ligger detta beslut väl i linje med stadens mål om att bygga samman staden över älven, säger Emma Josefson, trafikplanerare på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Beslutet som fattats av trafiknämnden innebär att trafikkontorets åtgärdsvalsstudie ”Linbana över älven år 2021” nu kommer att skickas på remiss. Samtidigt får trafikkontoret i uppdrag att fördjupa och intensifiera planeringsarbetet för att möjliggöra byggandet av stomlinbanan.

Kostnaden för att åka med linbanan är fortfarande osäker, då det inte är självklart hur en linbana kan tolkas enligt kollektivtrafiklagen. Ambitionen är dock att en färd med linbanan ska gå att göra enligt samma taxa och förfaringssätt som övrig kollektivtrafik.