Göteborgs Stad håller fast vid alternativ H. Göteborgs Stad säger i ett remissvar nej till Finansdepartementets förslag till Backaundantag. Alternativ G innebär att bara genomfartstrafik skulle behöva betala trängselskatt i Backa. ”Alternativ G är en teknisk elegant lösning men nackdelarna överväger”, skriver stadsledningskontoret.

Göteborgs Stad håller istället fast vid alternativ H som kommunfullmäktige fattade beslut om 2014 och som man tidigare skickat till regeringen.

Alternativ H innebär att bilar som är registrerade i Brunnsbo, Backa, Skälltorp och Skogome som passerar betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen inte ska behöva betala trängselskatt.

”Fördelarna med H-alternativet är att förändringen kan genomföras snabbt, är lätt att förstå och få acceptans för av de boende i området. Det kräver heller inga nyinvesteringar.”, skriver stadsledningskontoret i remissvaret.

Remissvaren ska analyseras i höst
Finansdepartementet begärde i våras in svar från bland annat Göteborgs Stad för att få ett bredare beslutsunderlag om Backaundantaget. Då lade departementet också fram ett eget alternativ G, som innebär att enbart genomfartstrafik ska betala trängselskatt i området.

”G-alternativet är svårt att förklara och det kan bli otydligt för den enskilde bilisten vilken trängselskatt det blir. G-alternativet kräver dessutom investeringar i nya kontrollstationer och tar troligen längre tid att genomföra” skriver stadsledningskontoret.

Under hösten ska regeringskansliet nu analysera svaren från 27 remissinstanser. Därefter ska regeringen ta ställning och ett lagförslag utformas. Slutligen ska Riksdagen fatta beslut om Backaundantaget. När detta kan bli är dock inte klart:

– Frågan är prioriterad och vi ska arbeta skyndsamt, säger Christoffer Andersson-Calafatis på regeringskansliet