Tio miljoner ska kompensera för tjänsteresor. Elcyklar, videokonferensutrustning och kanske ett litet vindkraftverk på taket. Det är några av de investeringar som Göteborgs Stads förvaltningar och bolag planerar med de nästan tio miljoner kronor som sattes av för klimatkompensation av tjänsteresor under 2009.

En krona och femtio öre per varje kilo koldioxid som släpptes ut i samband med tjänsteresor med flyg och bil. Det skulle stadens alla bolag och förvaltningar sätta av. Allt enligt kommunfullmäktige beslut från 2009. Pengarna skulle sedan investeras i åtgärder för att minska utsläppen av de egna tjänsteresorna

Alla verksamheter har inte rapporterat
Rapporten för 2009 års tjänsteresor är nu klar. Där redovisas inte bara hur mycket pengar bolagen och förvaltningarna satt av för miljökompensation, utan även deras konkreta förslag på utsläppsminskande åtgärder i de egna verksamheterna.

Totalt rapporterade bolagen och förvaltningarna in 6 318 ton koldioxid. Det är att jämföra med 9 003 ton, motsvarande redovisning från deras upphandlade leverantörer.

– En del av skillnaden beror på att rapporteringen inte skiljer på bränsle som går till personbilar och till tunga fordon. Men den huvudsakliga differensen beror på att vi inte fått inrapporterat från alla verksamheter, säger Petter Kjellgren på trafikkontoret.

50 av 68 verksamheter har inkommit med en rapport. Bland stadsdelsnämnderna är siffran bara 13 av 20.

34 kom in med förslag
– Det kan ha sin förklaring i att omstruktureringen från 21 stadsdelar till tio kan ha skapat en osäkerhet om hur det ska redovisas. Annars tror jag faktiskt att det är just stadsdelarna som klimatkompensationen egentligen är mest positivt för. Det är de som har lättast att använda pengarna på ett kreativt sätt, säger Petter Kjellgren.

I uppdraget ingick också för bolag och förvaltningar att inkomma med förslag på hur klimatpengarna skulle kunna användas för att minska utsläppen av de egna tjänsteresorna. 34 verksamheter hade kommit in med förslag. De vanligaste handlade om cyklar och elcyklar, ecodriving, utbildningsinsatser och videokonferensutrustning.

”Kreativiteten har varit stor”
Andra förslag handlade om att ersätta en poolbil med en elbil, ersätta flygresor under 50 mil med tågresor, ansluta sig till bilpooler eller ge ersättning för kollektivtrafikresor i tjänsten. Men det finns också förslag som går utanför det tänkta resetemat, som att bygga ett litet vindkraftverk på taket eller anlita en energikonsult som tar fram en åtgärdsplan för förvaltningens energikonsumtion. Det är dock upp till varje verksamhet hur de investerar pengarna.

– Det är möjligt att vi tydliggör detta ytterligare inför nästa år. Kreativiteten har varit stor och vi drar lärdom av det här första året, säger Petter Kjellgren.

24 av bolagen och förvaltningarna hade faktiskt lagt in förslagen i budgeten för genomförande under 2011. Sammanlagt 5.500.000 kr.

– Men många har angett att de har för avsikt att återkomma med budget och förslag på investeringar.

”En lärprocess för oss alla”
Näst steg blir en informationsträff för alla bolag och förvaltningar i maj, där trafikkontoret redovisar hur det har gått hittills.

– Det blir också workshops kring hur det fungerat ute i verksamheterna; problemen och fördelar med att göra på ena eller andra sättet. Det är en lärprocess för oss alla, även för oss som hållit i det administrativt, säger Petter Kjellgren.