Årets Infrasatsning handlar om den Goda staden och den Goda resan. Vi kommer att se ett helt annorlunda Göteborg när de stora byggprojekten är klara. Den stora frågan är: Hur ska staden användas?

Följdfrågorna är många: Vilka möjligheter skapas, hur förvaltas dessa möjligheter? Hur ser stadens själ ut? Vi vill fråga dem som bor och verkar här. Vad vill de? Vill de medverka? Låter vi dem medverka?”

Så förklarar Inger Möller, informatör på Vägverket, årets namn på Infrautställningen; ”Stad i sikte”.

En rad projekt

Vägverket och Trafikkontoret har varit med i Infrasatsningarna ända sedan starten 1998. Då deltog också Västtrafik och Göteborgs Regionalförbund med sina 13 kommuner.

Den gången presenterades Göteborgsöverenskommelsen med de stora projekten Götatunneln och Kringen, men också en rad projekt i olika storlekar i Göteborg och de övriga kommunerna.

Man ville skapa en plats för att utbyta tankar och uppmärksamma allt som skulle ske i regionen. Stadsmuseet blev en kunskapsförmedlande plats. Nutiden blir historia i morgon och det är viktigt att titta bakåt för att se in i framtiden.

Varför tre körfält?

Inger berättar att när Tingstadstunneln byggdes 1968 så undrade man vad man skulle med tre körfält till. Idag vet vi varför. Fyra hade kanske varit bra. Utställarna vill att vi alla funderar över vad som krävs för en bra region och vilka ingredienser som behövs.

– Vi pratar om den Goda staden och den Goda resan. En väl fungerande infrastruktur behövs i vårt samhälle. Men vad är det vi gör med den, frågar Inger.

Göteborg är en mångkulturell stad och Inger anser att samverkan med invandrarna borde vara bättre. Museet är en bra plats. Hit kommer många skolklasser, och platsen blir en bas för alla barn.

God information

Årets Infra är den fjärde i ordningen och konceptet lever kvar åtminstone tills Götatunneln har öppnats. Inger kan inte säga något säkert om framtiden, men hon hoppas att Infrasatsningen på museet kan bli en varaktig plats där man kan dryfta aktuella trafiksituationer.

Infra startade med ett politiskt beslut om att göteborgarna ska vara väl informerade. Vägmyndigheterna skulle lägga mycket möda på att informera under alla byggprojekt, inte bara om trafikomläggningarna kring bygget utan också om tankarna bakom byggena. En del av pengarna från projekten avsattes för marknadsföring.

Inger berättar att alla Infrautställningarna har rönt stor uppmärksamhet. Det har varit många besök och ännu fler som pratat om den.

Götatunneln i fokus

Götatunneln är projektet som presenterats allteftersom vid varje Infrautställning. Peter Behrman, informatör för Götatunneln, berättar att Göteborg för närvarande får några meter tunnel i veckan. Invigningen av tunneln beräknas ske våren 2006.

I mitten av mars i år blir det ytterligare en stor trafikomläggning, som berör den västgående trafiken och trafiken från Götaälvbron.

Peter berättar att trafikomläggningarna har gått bra och att man fått beröm för detta, bland annat av alla de studiegrupper som besökt platsen för bygget.

– Götatunneln är ett stadsmiljöprojekt. Vi bygger inte för bilarna utan för att hamnstaden Göteborg ska återta kontakten med sitt riktiga element, vattnet, säger Peter.

Det blir inte bilfritt ovanför tunneln, men miljöerna anpassas främst för de oskyddade trafikanterna. Det talas om bostäder på sträckan mellan Lilla Bommen och Järntorget, parker och planteringar.

Men inget är klart ännu. På Infra har Stadsbyggnadskontoret ställt ut en brevlåda, där besökarna kan lämna sina synpunkter. När tunneln är klar återställs gatorna till lågfartsgator och sedan släpps hela området till Göteborgs kommun som får se till att området bebyggs och får gröna fina ytor.