”Ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt”. ”Trängselskatten är en effektiv åtgärd för att öka framkomlighet och minska restidsosäkerhet. Ingen annan enskild åtgärd har likvärdiga effekter”. Det är två av slutsatserna i utredningen av vilka alternativ till trängselskatt som skulle ge likvärdiga eller bättre effekter på trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa. Rapporten presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen.

Rapporten: Alternativa förslag för likvärdiga effekter vid ett borttagande av trängselskatten

– Vi har inte hittat någon annan enskild åtgärd som ger samma effekt som trängselskatten under samma tidsperspektiv. Ett kombinationsalternativ kan ge liknande effekter men inte under samma tid och med helt andra investeringar, säger Ylva Löf, vid stadsledningskontorets avdelning för stadsutveckling.

Ska ha effekt på både kort och lång sikt
Det var i slutet av oktober som kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur man kan uppnå likvärdiga effekter för trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa om trängselskatten tas bort. De olika alternativen skulle också kostnadsberäknas.

– Arbetet har haft en begränsad utredningstid och ett antal avgränsningar vilket medför att det är en översiktlig utredning, säger Ylva Löf.

– Avgränsningarna innebär till exempel att åtgärderna ska kunna ha effekt på relativt kort sikt, ett till två år men också kunna ha en varaktig effekt i minst 25 år samt att borttagande avser hela trängselskatten, det vill säga hela effekten, fortsätter Ylva Löf.

Kompletterande utredning klar 28 januari
Utredningen har gjorts i dialog med Trafikverket, Västra Götalandsregionen som är huvudman för kollektivtrafiken, och med berörda verksamheter inom Göteborgs Stad.

I början av december gav kommunstyrelsen också stadsledningskontoret ett tilläggsuppdrag om att utreda alternativ till finansiering av Västsvenska paketet. Denna utredning ska vara klar senast den 28 januari.

Det är ännu inte bestämt när Göteborgs kommunfullmäktige kommer att ta ställning till folkomröstningsresultatet. Ett beslut om eventuella ändringar av trängselskatten fattas av Riksdagen.