Trafikkontoret ökar tempot efter trög start. Halva tiden har gått för Göteborgs Stads cykelprogram som ska få fler att göra sina resor med cykel och uppskatta Göteborg som cykelstad. De övergripande målen blir svåra att nå till 2025 men trafikkontoret har ökat tempot. ”Vi fortsätter att bygga ut vårt nät av pendlingscykelbanor och säkrar god standard på cykelvägarna året om”, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret.

Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 har kommit drygt halvvägs och trafikkontoret har gått igenom hur det har gått hittills. De konstaterar att de tre övergripande målen blir svåra att nå till 2025. Ett av målen är att antalet cykelresor ska ha tredubblats år 2025.

– Vid halvtidsbokslutet 2020 var ökningen 57 procent. Men cyklandet gick ner under 2021. Förra året låg ökningen på 36 procent jämfört med år 2015. Det är först ett tag efter att restriktionerna tas bort som vi kommer kunna se hur cyklandet utvecklas, säger Malin Månsson.

Modernare Styr & Ställ

 Målet om att tre av fyra göteborgare ska tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad är inte nära att uppfyllas. Siffran har legat konstant, strax över 40 procent, sedan mätningarna började 2008. Det sista övergripande målet om att antalet dödade och skadade cyklister ska minska har inte uppnåtts.

– En av våra slutsatser är att cykelinfrastrukturen inte har byggts ut och förbättrats i den omfattning som var ambitionen i cykelprogrammet. Det har varit en trög start och tagit tid att ställa om, men nu har vi ökat takten, säger Malin Månsson.

Ett mer flexibelt och modernare lånecykelsystem (Styr & Ställ), ett cykelparkeringshus vid Gamlestadens resecentrum och en ny version av appen Cykelstaden är några insatser som genomförts hittills.

Flera nya pendlingscykelstråk på gång

Mindre åtgärder för att öka framkomligheten och höja trafiksäkerheten har gjorts sedan cykelprogrammets start 2015. Sedan 2018 handlar det om över 200 platser och punkter i staden där bland annat höga kantstenar sänkts, refuger justerats, skyltning förbättrats och brunnar justerats. Från år 2020 har beläggningsarbetet på cykelbanor ökat kraftig och kommer fortsätta.

Även flera pendlingscykelstråk – som ska bilda ett nät som kopplar ihop olika delar av staden – har byggts.

– Det arbetet fortsätter. Stråket från Hjalmar Brantingplatsen bort till Bräckemotet har börjat så smått. Det längs med Björlandavägen förlängs. Vi ska påbörja cykelstråket ut till Saltholmen, och även det som ska gå förbi Chalmers och Sahlgrenska ligger i pipen, säger Malin Månsson.

Det är också bestämt att enkla åtgärder ska genomföras under året i två pilotområden – Majorna och Kungsladugård samt Backa – för att öka de positiva resultaten i cykelprogrammet.

Jobbar med beteendeförändringar

För att fler ska använda cykeln i högre grad räcker det dock inte att rusta upp cykelbanor, bygga nya och erbjuda lånecyklar. Trafikkontoret jobbar även med beteendeförändringar.

– Kampanjer som att erbjuda göteborgare att låna en elcykel eller att få fler vintercyklare kommer vi att fortsätta med. I vårt pilotprojekt i Backa ska vi försöka utveckla nya sätt att jobba med beteendepåverkan. En annan viktig del är att jobba mot företag för att de i sin tur ska uppmuntra sina medarbetare att cykla.

Efterfrågar säker infrastruktur

Vartannat år genomför trafikkontoret en attitydundersökning bland stadens cyklister. Till hösten är det dags igen. Vad är det göteborgarna efterfrågar för att uppleva sin stad som cykelvänlig?

– Vi brukar få väldigt många olika svar, det finns många olika cyklister med olika behov. Men en framträdande åsikt är att man vill ha en infrastruktur som upplevs säker – till exempel tillräcklig bredd på cykelbanan – och tydlig. Och där har vi inte lyckats hittills.