Ogillar placeringen mer än själva trängselskatten. Det var inte svårt att få Backaborna att vädra sina åsikter om trängselskatten när drygt 700 telefonintervjuer skulle göras. Och svaren i den biltäta stadsdelen var i stort sett identiska: placeringen av betalstationerna är inte optimal. Trots det är förvånansvärt många positiva till trängselskatten som princip.

– Man kan väl säga att vi hittills har fått en väldigt samstämmig bild: få tycker att vi gjort ett bra jobb med placeringen av betalstationerna. 70 procent av de svarande gav det lägsta betyget på en sjugradig skala, och de som var riktigt nöjda går i stort sett att räkna på en hand, säger Per Bergström Jonsson, trafikplanerare och utredningsledare för Trängselskatt i Backa.

November månad ägnar utredningen åt att samla in berördas bild av hur vardagslivet påverkats i Backa, för att sedan sammanställa svaren och till slut föreslå förändringar för beslutande politiker. Möjligheter att lämna synpunkter och förslag finns dels på utredningens hemsida och dels vid speciella mottagningar på Selma Center, dit allmänheten är välkommen. För att kontrollera att de synpunkter man får in via webben och mottagningen stämmer med större gruppers syn på trängselskatten i området valde man att även genomföra telefonintervjuer med 700 boende i Backa.

Analysen får vänta
– Intervjuarna hade avsatt två veckor för att få ihop tillräckligt många svarande, men de var klara på sex dagar. Annars brukar det vara svårt att nå 40 procent i svarsfrekvens, här var det över 70 procent som ville vara med. Det, och det faktum att väldigt få svarade ”Vet ej” eller ”Har ingen åsikt” på frågorna, tyder på ett stort engagemang i frågan, säger Per Bergström Jonsson.

Någon närmare analys av svaren har ännu inte gjorts, vilket Per Bergström Jonsson är noga med att poängtera i det här skedet, eftersom han inte vill påverka de som ännu inte lämnat in sina åsikter. Och för dem börjar tiden så smått rinna ut.

– Vi har fyra tillfällen kvar på Selma Center, med start lördagen 23 november klockan 11 till 15, och på hemsidan kan man lämna synpunkter och förslag november ut. Totalt har vi fått in 550 synpunkter hittills, säger Per Bergström Jonsson.

34 procent vill ha kvar trängselskatt
Något som slagit utredarna är att förvånansvärt många uttrycker sig positivt om trängselskatten generellt, trots att de är väldigt kritiska till betalstationernas placering i just Backa. I Göteborg som helhet har opinionen för trängselskatten blivit lite starkare efter hand och låg vid senaste mätningen på 47 procent bland de som bor innanför betalstationerna och 42 procent bland de som bor utanför. I Backa svarade 34 procent att de vill att trängselskatten ska vara kvar efter valet 2014.

I andra undersökningar brukar kvinnor vara lite mer positivt inställda än män till styrning av trafiken, men i Backa är det ganska jämnt. Däremot känner man igen skillnaderna som tidigare visat sig mellan olika generationer. Unga är mer positiva till trängselskatten än de äldre, som är mer osäkra, medan de som är mittemellan, i åldersspannet 45 till 64 år, är lite mer kritiska.

I Backa är det också ett ovanligt stort bilinnehav, 56 procent av de svarande i telefonintervjun har en bil i hushållet och 30 procent har två eller fler bilar, vilket är lite mer jämfört med andra stadsdelar med motsvarande inkomstnivåer.

Vana vid att köra bil
– En förklaring kan vara att Backa är ett ovanligt vidsträckt område och att det är först på senare år som kollektivtrafiken byggts ut till en god standard. Istället har E6:an legat precis intill och erbjudit goda möjligheter att ta sig fram med bil, säger Per Bergström Jonsson.

När insamlingen av synpunkter och förslag tar slut i månadsskiftet är det dags att analysera och utvärdera allt material, för att till slut förhoppningsvis komma fram till lämpliga förslag på åtgärder angående betalstationernas placering i Backa. Ambitionen är att väga in ännu fler aspekter än man tidigare gjort vid planeringen av trängselskatten.

Från början fanns tre huvudsakliga mål: att bekämpa trängseln, minska utsläppen och delfinansiera det västsvenska paketet, men nu har utredarna fått många nya lärdomar som kan bli användbara.

Beslutet fattas av riksdagen
– Tidigare har vi ansträngt oss för att alla ska ha hyfsat nära till ett sjukhus och ett köpcenter utan att behöva passera en betalstation, men nu har vi förstått att många backabor inte ser Backaplan som ett alternativ till Bäckebol. Det är för sunkigt, tycker de, och det hjälper inte att området står inför en upprustning om några år, man vill kunna ta sig till Bäckebol utan trängselskatt nu. Vi får göra en avvägning där vi tar hänsyn till alla perspektiv, till exempel hushållsekonomi, företagande och framtida samhällsbyggnad utöver trängseln, miljön och delfinansieringen, säger Per Bergström Jonsson.

Än återstår det alltså en del arbete innan förslagen till eventuella ändringar kan läggas fram. Och det handlar just om förslag, som tjänstemän tar fram, och sedan är det inte ens säkert vilket inflytande de lokala politikernas åsikter har.

Förslagen ska nämligen lämnas till Styrgruppen för Västsvenska paketet den 6:e februari nästa år, och därefter måste de godkännas av en rad instanser: kommunfullmäktige i Göteborg, regionfullmäktige i Västra Götaland, GR, Region Halland samt av Trafikverkets generaldirektör. Först när alla dessa godkänt förslagen kan de skickas vidare till finansdepartementet och lagrådet, som ska säga sitt innan riksdagen kan få avgöra hur det ska bli.

– Jag är nog inte ensam om att tycka att det är en väldigt knölig väg att gå, det är i princip samma procedur att flytta en båge på en betalstation 50 meter som att införa trängselskatten över huvud taget. Detsamma gäller om man skulle vilja ändra avgifterna, införa rabatter för miljöbilar eller lägga avgift på utländska fordon, och det beror på att det är en skatt som tas ut, och en sådan får bara avgöras av riksdagen, säger Per Bergström Jonsson.