"Ett mycket positivt beslut för Göteborgstrafiken". Den kommentaren gör chefen för Trafikkontorets trafikplaneringsenhet Mikael Ivari efter regeringens besked om att låta Vägverket börja bygga den så kallade Partihallsförbindelsen redan i år.

Beslutet innebär att projektet tidigareläggs med ett år. Staten investerar 900 miljoner och därtill beviljar Västra Götalandsregionen ett räntefritt lån på 200 miljoner, vilket tillsammans svarar för finansieringen.

Partihallsförbindelsen är en bro som binder samman E20 och E45 mellan Ånäsmotet och Marieholm. Med byggstart sent i höst kan förbindelsen vara klar 2010.

Löser trafikknutar

– Förbindelsen kommer att innebär att en av knutarna i Göteborgs trafiksystem löses upp, menar Mikael Ivari.

– Fördelen är inte enbart att det blir enklare att ta sig mellan E20 och E45. Förbindelsen kan också användas för att på ett bättre sätt knyta samman Götatunneln och centrala Göteborg med E20.

Första steg i en ny älvförbindelse

Mikael Ivari hävdar också att förbindelsen sannolikt kommer att leda till mindre trafik längs Odinsgatan/Friggagatan, gator som idag är hårt belastade. Partihallsförbindelsen kan också ses som första steget på en ny förbindelse över till Hisingen, i form av en tunnel under älven vid Marieholm.

– Vägverket har utrett en sådan förbindelse, men den har ännu inte tagits med i deras planläggning, säger Mikael Ivari.