Ersättningsparkeringar under byggtid. Göteborgs Stad planerar att bygga ett tillfälligt p-hus på en av de befintliga parkeringsplatserna på Heden. Syftet är att ersätta parkeringar som försvinner på grund av byggnationer som sker i staden.

Infrastruktur- och byggprojekten i Göteborg påverkar bland annat ett stort antal parkeringar. Det pågående bygget av Västlänken innebär till exempel att närmare 1 100 kommunala parkeringar försvinner under byggtiden.

För att kunna erbjuda god tillgänglighet till centrala staden med bil även under en period av intensivt byggande har Göteborgs Stad identifierat och utrett ytor som kan vara lämpliga för tillfälliga parkeringar. I området mellan Järnvågen och Lilla Bommen har 225 platser redan skapats i samverkan med Trafikverket, men det räcker inte för att täcka behovet.

P-hus på befintliga parkeringar
En plats som Göteborgs Stad beslutat att arbeta vidare med är Heden vid Sten Sturegatan, där det redan i dag finns parkeringar.

– Vi har tittat på närmare 30 platser i staden. Heden är den plats där vi kan få till stånd överlägset flest antal ersättningsplatser. Ytterligare fördelar är att det är lätt att ta sig dit med bil och att det ligger nära både innerstad och evenemangsområde, säger Christian Maloney, ledningskoordinator Stadens användning på trafikkontoret.

Det finns inget slutgiltigt investeringsbeslut än utan nu befinner sig planerna i en projekteringsfas. Det som planeras är ett parkeringshus i två plan på Heden vid Sten Sturegatan, vilket beräknas ge ett nettotillskott på 300 till 350 parkeringsplatser.

Anpassad till omgivningen
P-huset ska kläs med en träfasad och ha en integrerad läktare mot fotbollsplanerna och mindre lokaler längs med den gång- och cykelbana som löper tvärs över Heden. Det ska finnas möjligheter till elladdning och i anslutning till p-huset ligger en station för Styr & Ställ-cyklar, vilket gör det enkelt att nå slutmålet på annat sätt än med bil.

– Tanken är att ge parkeringshuset en utformning som är väl anpassad till både omgivning och de aktiviteter som äger rum på Heden i dag, säger Lena Lundblad, chef för strategisk utveckling på Göteborgs Stads Parkering.

Temporärt bygglov
Det som är aktuellt är att ansöka om ett temporärt bygglov då p-huset i dagsläget är tänkt att enbart finnas där under bygget av Västlänken.

Och enligt Fredric Norrå, planchef för centrala Göteborg på stadsbyggnadskontoret, kommer p-huset varken bromsa eller ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av Heden.

– Dialogen om Heden ligger på is sedan förra sommaren, men förr eller senare tar arbetet fart igen. Och utgångspunkten blir då densamma som tidigare. Heden ska fortsätta att vara en plats där göteborgare från alla delar av staden kan mötas och där idrott och kultur har en given plats, säger Fredric Norrå.