“Det har hänt otroligt mycket”. Västsvenska paketet är en finansieringslösning för ny och utbyggd infrastruktur i Västsverige. Det startade 2010 och när det här året är slut har projektet kommit ungefär halvvägs.

Robertho Settergren, planeringsledare för stadsutveckling på stadsledningskontoret

– Det har hänt otroligt mycket under de här tio åren som påverkat göteborgarna och som kommer att påverka göteborgarna mycket, konstaterar Robertho Settergren, planeringsledare för stadsutveckling på stadsledningskontoret.

Under de tio första åren med Västsvenska paketet har det bland annat tillkommit 50 kilometer körfält för kollektivtrafiken, ett stort antal pendelparkeringar för cykel och bil, plattformarna vid stationerna för pendeltågen har förlängts, Sörredsmotet på väg 155 har byggts, Hisingsbron öppnas för trafik nästa år och Marieholmstunneln öppnar vid årsskiftet.

Västlänken har kommit i gång, första spadtaget togs 2018, och den ska vara klar i slutet av 2026.

– Västlänken ska öka kapaciteten för tåg i Göteborg och göra det enklare att åka kollektivt. Både för dem som bor i Göteborg och för de som pendlar in eller besöker staden. Västlänken tillsammans med Hisingsbron och nedsänkningen av väg 45 bidrar till stadsutvecklingen genom att mark frigörs vid området kring Centralstationen, säger Robertho Settergren.

Vilken är den största utmaningen?

– Den största utmaningen är de trafikomläggningar som möter de som dagligen reser i staden. Framkomligheten under olika byggskeden är alltid en utmaning. I och med att Göteborg och Göteborgsregionen är en växande stad och region så pågår det många olika projekt, så medborgarna möts av många olika byggprojekt under resvägen till och från arbete och skola. Det är viktigt att ha ett resenärsperspektiv och bra kommunikation om förändrade resvägar. En god framkomlighet är viktigt. Kollektivtrafiks, gång- och cykeltrafik leds igenom medan biltrafiken och den tunga trafiken leds om vid stora byggprojekt.

Lättare att ta sig fram

När projekten är färdiga så bidrar de till att det är lättare att ta sig fram. Till exempel har Sörredsmotet på väg 155 avsevärt förbättrat näringslivets transporter.

– Marieholmstunneln förbättrar möjligheterna att öka framkomligheten i Göteborg i och med att vi får en älvförbindelse till. Kollektivtrafikfälten höjer kapaciteten och minskar restiden. När Västlänken står färdig ökar tillgängligheten till staden ytterligare.

I Västsvenska paketet finns projekt som pågår i ungefär 20 år. Framöver väntar Gamlestadstorget etapp två som innebär en ökad stadsutveckling i Gamlestaden. Det projektet kan komma att starta inom något år. Därefter planeras bland annat en ny bangårdsförbindelse över spåren vid centralstationen för att knyta ihop Gullbergsvass med övriga delar av staden.

– Det är mycket som händer framöver. När det här året är slut har hälften av alla pengar använts till de olika projekten och hälften finns kvar, säger Robertho Settergren.