Göteborgs spårvagnar ska drivas med ”grön el” från nästa år. Bussar som inte uppfyller utsläppskraven ska kunna straffas med kännbara böter. Och om sex år ska 50 procent av Göteborgs kollektivtrafik gå på förnybara drivmedel som biogas eller etanol, jämfört med 30 procent idag. Det är några punkter i de nya miljökrav på kollektivtrafiken som trafiknämnden klubbade i förra veckan.

– Tidigare har vi lagt fast miljökraven från fall till fall. Nu får vi en tydligare inriktning för vart vi vill nå, säger Jörn Engström, biträdande kollektivtrafikchef på trafikkontoret.

Andra städer har hunnit längre

Redan för 15 år sedan började Göteborgs Stad att ställa miljökrav på busstrafiken. Sedan dess har trafikkontoret och Västtrafik skärpt kraven flera gånger.

Men andra städer och regioner har gått längre och hunnit förbi Göteborg, till exempel Stockholms lokaltrafik och Skånetrafiken.

Dessutom har marknaden för miljöbilar växt sig allt större, så numera är det inte självklart att en resa med kollektivtrafik är det mest miljövänliga alternativet. Därför var det dags för skärpningar, inte minst för att kollektivtrafiken ska behålla sin trovärdighet i miljöfrågor, tyckte trafikkontoret.

Förslagen godkändes av politikerna i trafiknämnden i torsdags, dock med ändringen att ordet ”krav” skrevs om till ”inriktning” när det gäller hur andelen förnybara drivmedel ska öka successivt. Målet är nu att sådana bränslen ska stå för 100 procent av kollektivtrafiken år 2020, ett mål som Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) föreslagit.

Låga bussutsläpp ger mer återbäring

Hittills har kraven för avgaser från busstrafiken i Göteborg haft en ”morot”. De bolag som lyckas underskrida normerna kan få ”återbäring”, till exempel 50 kr per kilo kväveoxider. Den belöningen ska nu höjas till 100 kr per kilo.

Just kväveoxiderna är ett känsligt kapitel för Göteborg som inte ser ut att klara de nivåerna i regeringens tvingande miljökvalitetsnormer. Att påverka busstrafiken till lägre utsläpp av kväveoxider är ett sätt att försöka klara normen.

Nu införs även en ”piska” på bussbolagen. De ska kunna få viten – böter – om de inte uppfyller miljökraven. Vitesbeloppen ska vara kännbara och utformas så att det inte lönar sig att underlåta att uppfylla kraven, konstaterar trafikkontoret, dock utan att ange några belopp.

Krav på grön el återinförs

De flesta av de nya kraven blir aktuella först år 2008. Då ska ett nytt avtal för busstrafiken i västra Göteborg förhandlas fram.

Men redan nästa år ska alltså spårvagnarna gå på ”grön el”, det vill säga el som enbart produceras med hjälp av förnybara energikällor enligt Svenska Naturskyddsföreningens definition. Det kravet har de största aktörena redan idag, till exempel SJ. Och så var det i Göteborg under en tid, men det upphörde hösten 2003.

Nu vill alltså trafiknämnden ha tillbaka den gröna elen som ett krav och beräknar att det kostar 350.000 kronor per år.

– Det får vi köpa till nästa gång vi förhandlar om tilläggsavtal, troligen kommande årsskifte, säger Jörn Engström.