Strider mot lagen. Göteborgs Stad får inte använda stoppförbud i gatan för att ordna p-platser till bilpooler. Transportstyrelsen slår nu fast att det strider mot lagen. ”Vi är kritiska mot beslutet, men kommer att rätta oss efter det och ta bort platserna”, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

– Men nu hoppar jag att regeringen tar tag i detta och ger Transportstyrelsen i uppdrag att lösa frågan åt oss, inte att avslå den.

Brist på p-platser
Anders Roth hänvisar till den statliga utredningen ”Fossilfri fordonstrafik”, där ett av förslagen är en lagändring så att Göteborgs lösning blir möjlig. Han var själv sakkunnig i utredningen och var på fredagen i Stockholm och diskuterade utredningen med bland andra energiminister Anna-Karin Hatt.

– Just den frågan var uppe idag. Men nu behövs politiska initiativ, säger Anders Roth.

Bakgrunden är att bristen på p-platser på gatorna i centrala Göteborg hindrar de populära bilpoolerna från att växa. Kommunen har inte rätt att anvisa särskilda platser för bilpoolerna på gatumark, enbart på tomtmark.

Kommunen försökte då skapa utrymme för bilpoolerna genom att sätta upp stoppförbudsskyltar på vissa gator och bevilja poolernas bilar undantag från stoppförbudet. Det rör sig om cirka 18 platser, bland annat på Reutersgatan, Fjällgatan och Eklandagatan.

Polisen protesterade
Men Polismyndigheten i Västra Götaland gillade inte den idén. Polisen ansåg att stoppförbud bara får sättas upp där det är motiverat av trafiksäkerhetsskäl. Polismyndigheten överklagade till länsstyrelsen, som instämde.

Göteborgs Stad gick vidare med ärendet till Transportstyrelsen, som är högsta instans. Och nu har alltså även Transportstyrelsen sagt nej.

Beslutet lär bli vägledande när det gäller central parkering för bilpooler i hela landet.

– Vi tycker att Transportstyrelsens beslut är märkligt formulerat, säger Anders Roth.

Poolerna viktiga
– Till exempel sägs det att bilpooler inte är ”en angelägenhet av allmänt intresse med anknytning till kommunens område”. Från kommunens sida tycker vi att bilpoolerna är viktiga. Och vi har tyckt att vi har stöd för det här i lagen, säger Anders Roth.

Ändå kommer Göteborgs Stad nu att avveckla platserna.

– De kommer att vara borta snart. Men vi måste göra en ordnad avveckling, så vi kan lösa behovet för bilpoolerna på nåt sätt, säger Anders Roth.

– Vi får försöka hitta platser på tomtmark, även om det inte blir lika bra.