Sex alternativ framtagna. Mellan 2,165 och 3,165 miljarder kronor – det är trafikkontorets senaste prislapp på linbanan. Kostnadsberäkningen för ett förenklat utförande av linbanan var en av flera frågor som trafikkontoret utrett och presenterade i dag.

Illustration: Kanozi arkitekter

I våras fick trafikkontoret i uppdrag av trafiknämnden att utreda ett antal frågor om linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Förvaltningen fick bland annat i uppdrag att ta fram alternativ som skulle göra linbanan billigare. I den prognos som presenterades i våras var kostnaden drygt fyra miljarder kronor, vilket trafiknämnden ville minska med minst hälften.

Och det har trafikkontoret alltså nu gjort. Nästan.

Prislapp från 2,16 miljarder
– Vi klarar nästintill att halvera investeringsvolymen om vi väljer den enklaste lösningen med tre stationer i stället för fyra. Då är den beräknade investeringskostnaden 2,16 miljarder kronor, säger Christer Niland som är avdelningschef på trafikkontorets avdelning för stora projekt.

De har nu tagit fram flera olika förslag på hur kostnaderna kan sänkas. Bland annat genom att göra linbanan kortare än vad som ursprungligen var tänkt, så att den får tre stationer och stannar vid Västra Ramberget i stället för vid Wieselgrensplatsen. Då går dock en av grundtankarna med linbanan förlorad, säger Christer Niland.

Förbinder huvudstråk
– Ett huvudsyfte har varit att skapa en tvärlänk i kollektivtrafiksystemet mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen och knyta samman två tydliga huvudstråk, säger han.

Prislappen för en lösning med fyra stationer blir dock mellan cirka 2,827 och 3,165 miljarder kronor.

Trafikkontoret har också tillsammans med Västtrafik utrett alternativa kollektivtrafiklösningar mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Det skulle då kunna handla om en utbyggd skytteltrafik med Rosenlund till Lindholmen och från Stenpiren till Pumpgatan, kompletterat med utbyggd busstrafik på Hisingssidan.

Avgång var 99:e sekund
– Restiden över älven skulle bli ungefär densamma som med linbanan, men med mycket lägre turtäthet än linbanan som avgår var 99:e sekund. För hela sträckan Järntorget–Wieselgrensplatsen skulle restiden bli mycket längre. Men ja, det går att lösa på annat sätt än med linbana, säger Christer Niland.

Kostnaden för dessa åtgärder beräknas landa på mellan 290 miljoner kronor och 1,44 miljarder kronor beroende på omfattning, men enligt Christer Niland är dessa siffror mer osäkra än de som gäller linbanan.

Den 28 november är första tillfället som trafiknämnden kan fatta beslut om Göteborgs Stad ska gå vidare med något av förslagen. Om politikerna i nämnden då fortfarande vill ha en linbana återstår fortfarande en lång process där ärendet bland annat ska behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, regionstyrelsen och Sverigeförhandlingen som ansvarar för den statliga medfinansieringen. Ett slutgiltigt investeringsbeslut skulle tidigast kunna tas år 2021, enligt Christer Niland.