Beslut i Mark- och miljööverdomstolen. Västlänken och det intilliggande järnvägsprojektet Olskroken planskildhet ges verkställighet och får därmed börja byggas. Det meddelade Mark- och miljööverdomstolen på måndagen. Samtidigt beslutade domstolen att ta upp ett villkor för buller till ny prövning.

Mark- och miljööverdomstolen har i dag 14 maj beslutat att Trafikverkets tillstånd för anläggande av järnvägsprojektet Västlänken respektive Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, det vill säga att projekten får påbörjas, även om miljödomen ännu inte vunnit laga kraft. Därmed ändrar Mark- och miljödomstolen på det beslut om som togs i den lägre instansen, Mark- och miljödomstolen, i januari. Då fick Trafikverket tillstånd, men samtidigt nekades man verkställighet för projekten. Ett beslut som Trafikverket överklagade.

Prövningstillstånd för villkor om buller och stomljud
Förutom att ge klartecken för byggstart har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att ge prövningstillstånd beträffande ett villkor om luftburet buller och stomljud från byggena, just det villkor som Trafikverket också överklagat. Däremot ger domstolen inte prövningstillstånd för övriga överklaganden som olika parter lämnat in. Det innebär att domen från den lägre instansen, Mark- och miljödomstolen, ligger fast i dessa delar.

Därmed kan det arbete som omfattas av villkoren i tillståndet som Mark- och miljödomstolen gav i januari i år inledas. Tillståndet omfattar bland annat villkor för arbeten som påverkar grundvattnet, exempelvis schaktning och sprängning. Villkoren reglerar också bullernivåer och villkor för vibrationer och utsläpp av vatten.

Att Mark- och miljööverdomstolen tar upp villkoren för buller från byggena till ny prövning, samt att domstolens beslut om prövningstillstånd kan överklagas till Högsta Domstolen, innebär alltså att domen ännu inte vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen anser dock inte att eventuellt ändrade villkor för buller har någon större inverkan på anläggandet av Västlänken och Olskrokens planskildhet. Därför ger domstolen verkställighet till projekten innan domen fått laga kraft.

För Olskroken planskildhet gäller verkställigheten först när tillhörande detaljplan från Göteborgs Stad vunnit laga kraft.

2952.jpg

Visionsbild för station Korsvägen. Illustration: White arkitekter