Budgeten bedöms hålla. Efter att det har varit ute på remiss i stadens förvaltningar och bolag antog i dag kommunstyrelsen det yttrande som ska lämnas till Trafikverket, om hur Västlänkens järnvägsbygge ska gå till. Arbetet befinner sig än så länge på ett tidigt planeringsstadium, där det mer är rollfördelningen mellan staden och Trafikverket som diskuteras än kronor och ören, men det tidigare angivna kalkylen anses fortfarande hålla.

”Yttrande gällande kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken” heter det dokument som idag antogs av kommunstyrelsen och nu ska skickas till Trafikverket. Syftet med granskningen är att se över hur tidigare synpunkter har hanterats, vilket flera av stadens förvaltningar och bolag nu har fått lämna synpunkter på.

Överdäckning vid Skansen Lejonet
I det sammanställda yttrandet poängterar stadsledningskontoret bland annat att de mycket höga kulturhistoriska värdena vid Skansen Lejonet och Gullberget bör skyddas vid byggandet av stationen i Haga och järnvägens dragning. Detta bör ske genom överdäckning av spåret öster om Skansen Lejonet, för att minska negativ påverkan på kulturmiljövärden och för att möjliggöra en positiv stadsutveckling på sikt. Göteborgs stad anser att Trafikverket bör finansiera denna överdäckning, för att minimera skada på riksintresset för kulturmiljövård.

Yttrandet ifrågasätter också den föreslagna placeringen av ett brandgasschakt på Haga Kyrkoplan, på grund av negativ påverkan på parkmiljöns natur- och kulturhistoriska värden. Stadsledningskontoret förordar istället att det placeras på torget framför Smyrnakyrkan. Man har samma kritik av placeringen av ett annat brandgasschakt i Renströmsparken, utan att i nuläget precisera någon alternativ placering.

Kalkylen bedöms hålla
Yttrandet behandlar även roll- och ansvarsfördelningen vid byggprocessen, vad gäller nyttjandet av de ytor som tas i anspråk. Man betonar också vikten av att behålla alternativt återställa så mycket som möjligt av stadens grönytor och träd.

Kalkylen för Västlänken har tidigare angetts till 20 miljarder kronor, i 2009 års prisnivå. Denna kalkyl bedöms fortfarande som rimlig, även om man också skriver att projektet troligen medför ytterligare kostnader för staden gällande åtgärder som måste eller bör göras i samband med Trafikverkets byggnation.

”Kommunen kan bland annat få kostnader för om- och utbyggnad av buss- och spårvagnshållplatser, cykelgarage, parkerings- och angöringsytor för bil med mera i anslutning till stationerna. Dessa kostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. Projektet genererar även framtida intäkter, till exempel i form av exploateringsintäkter i samband med att nya områden i staden uppstår och utvecklas. Ett sådant exempel är området kring Centralstationen och Gullbergsvass” skriver stadsledningskontoret i yttrandet till Trafikverket.