Ersätts av apel och asp. Hästkastanjernas breda trädkronor har på senare år stört spårvägens ledningar längs Västergatan.I nästa vecka påbörjas arbetet med att ta bort de gamla träden och ersätta dem med pelarapel och pelarasp.– Det kommer att bli en vit och riklig blomning redan i maj, säger parkintendent Johan Blomqvist på park- och naturförvaltningen.

Göteborgarna har ett gott öga till stadens träd. Det får park- och naturförvaltningen regelbundet bevis på.

– Vi är väldigt glada för att folk bryr sig – och säkert finns det många som tyckt om kastanjerna och som nu blir besvikna – men det är helt enkelt fel träd på fel plats. Och Västergatan kommer snart att bli en grön och fin gata igen, säger Johan Blomqvist.

Breda trädkronor
De 23 hästkastanjer som nu, mellan den 5 och 16 mars, tas bort planterades redan på 1970-talet. Med åren har trädens kronor vuxit sig så breda att de allt oftare stört spårvägens ledningar.

Träden står på båda sidor om Västergatans sträckning mellan Brunnsgatan och Seminariegatan. Eftersom en fullväxt hästkastanjs krona kan bli upp till 23 meter i diameter, har träden helt enkelt kommit att ta för stor plats mellan husen. På den smala gatan är det bara 23 meter mellan huskropparna.

– Trafikkontoret ser till att de gamla träden tas bort, och vi på park- och naturförvaltningen kommer sedan att plantera de nya träden under april månad, säger Johan Blomqvist och fortsätter:

Vita blommor i maj
– Vi ersätter hästkastanjens företräden med två olika träd: tar upp de gamla trädens höjd med hjälp av pelarasp som kan bli 16-17 meter höga – och kompletterar med pelarapel för att få den vackra blomningen. Vi kan räkna med en rik och vit blomning på Västergatans nya aplar redan i maj.

Det finns exempel på andra trädplanteringar i staden som visat sig vara mindre väl valda – stora lindar som står nära husfasader till exempel – men ingenstans har spårvägsnätet haft så stora problem med träden som just på Västergatan.

– Situationen på Västergatan är väldigt speciell. Där har det blivit helt fel – fel träd på fel plats, säger Johan Blomqvist.