Ska stärka barns rättigheter Ungdomsfullmäktige och barn i staden var med när Göteborgs Stads första barnrättsplan togs fram. Den ska stärka barns rättigheter i alla stadens verksamheter. “I stort sett alla beslut påverkar oss unga också och jag hoppas att planen gör det tydligare”, säger Charlie Arby, ordförande i ungdomsfullmäktige.

Charlie Arby är ordförande i ungdomsfullmäktige i Göteborg. Foto: Privat

FN:s barnkonvention har gällt i Sverige länge och blev lag 2020. I samband med det fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en barnrättsplan i Göteborgs Stad.

– Många förvaltningar och bolag jobbade ändå utifrån barnkonventionen och barns rättigheter var ingen nyhet i våra verksamheter. Men vi kunde förbättra vårt arbete, höja kompetensen och jobba lite mer systematiskt, säger Helena Österlind, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Fyra principer och områden

Barnkonventionen handlar om helhetssynen på barns rättigheter. I framtagandet av barnrättsplanen har Göteborgs Stad utgått från fyra grundläggande principer i konventionen: barn har rätt att behandlas lika, barn har rätt att vi ska ta deras bästa i beaktande, barn har rätt till liv och utveckling och barn har rätt till delaktighet.

– Utöver det identifierade vi fyra områden som vi som stad kan jobba med. Många av artiklarna berör barns rätt till fritid, trygghet, utbildning och hälsa. Det är viktiga kommunala frågor.

Barn med i arbetet

De fyra grundläggande principerna och fyra områdena har satts samman till en barnrättsplan så att det ska bli tydligt hur staden ska jobba. 20 procent av stadens invånare är barn och barn har involverats på olika sätt i arbetet med att ta fram planen.

– Vi har varit med i arbetet från början till slut, till skillnad från när många andra planer tas fram. Det tycker vi verkligen har fungerat bra och det har gett oss inflytande, säger Charlie Arby, ordförande i ungdomsfullmäktige.

400 svarade på enkät

Ungdomsfullmäktige startade en barnrättsgrupp som hade möten varannan vecka med stadsledningskontoret för att diskutera frågor kopplade till barns rättigheter och barns situation i Göteborgs Stad. Ungdomsfullmäktige gjorde också en enkät för att nå fler av stadens unga.

– Vi är 101 ungdomar i ungdomsfullmäktige och jobbar med representativ demokrati, men ungdomar är en stor och inte homogen grupp. Vi ville få in fler perspektiv och framför allt från särskolan som ofta glöms bort.

Enkäten skickades ut till alla skolor och ungefär 400 elever svarade.

– Den gav ett bra underlag till mycket av det vi har sagt, bra citat och en inblick i hur det är i skolorna.

Dialog med flera

För att få in fler röster från barn i staden har stadsledningskontoret haft flera möten med organisationer i civilsamhället som företräder barn och dialog med olika verksamheter i staden som jobbar med barn.

– Vi ville få en bild av vad man ser för behov i staden, vad barnen ser för behov och vad de som företräder barnen ser för behov, säger Helena Österlind

Barnbokslut varje år

Barnrättsplanen godkändes i juni 2022 av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Förvaltningar och bolag ska använda sig av den, men också göra ett barnbokslut varje år. 2021 handlade det om hur läget ser ut kopplat till de grundläggande principerna och hur de kan ta ett steg framåt. I bokslutet för 2022 kommer de att titta på de fyra områdena  fritid, trygghet, utbildning och hälsa. Barnrättsplanen gäller till och med 2024.