"Viktigt för oss är att uthyrningen går rätt till". Familjebostäder arbetar sedan 2016 strukturerat med att minska antalet olovliga andrahandsuthyrningar. Sedan dess har 1000 oriktiga hyresförhållanden rättats till.

– Det som är viktigt för oss är att uthyrningen ska gå rätt till. Har man inte behov av en lägenhet ska den sägas upp och hyras ut enligt våra regler, säger Robert Jademyr, distriktschef och säkerhetschef på Familjebostäder.

Det finns många olika anledningar till att lägenheter hyrs ut i andra hand utan Familjebostäders godkännande. När Familjebostäder får kännedom om olovliga andrahandsuthyrningar lämnas ärendet till Störningsjouren där jurister utreder det.

Bidrar till tryggt hem

Ofta säger hyresgästen då själv upp lägenheten, i annat fall tas ärendet vidare för bedömning och beslut i Hyresnämnden.

– Vi har en avdelning, Oriktiga hyresförhållanden, som enbart arbetar med denna fråga. För Familjebostäders del har vi sedan starten 2016 fram till dags datum rättat till 1000 lägenheter. Vi ser att vårt gemensamma arbete bidrar till att så många som möjligt kan leva tryggt i ett eget hem, säger Sandra Halilovic, jurist på Störningsjouren.

Vill hyra ut korrekt

För Familjebostäder är det viktigt att uthyrningen går rätt till, det skapar trygghet för den som hyr men det är också viktigt för övriga boende i trapphuset att veta vem som är deras granne.

– Ju fler lägenheter som hyrs ut korrekt, desto bättre. Då kan alla som behöver en bostad söka lediga lägenheter antingen på Boplats eller vår koncerngemensamma interna omflyttningsplats. Vi vill absolut inte att människor utnyttjas och luras, säger Robert Jademyr.

Både Familjebostäder och Störningsjouren ingår i Framtidenkoncernen.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.