Omfattande stöd. Göteborg Stads avhopparverksamhet har varit i gång i snart ett år. Trycket har varit högre än väntat och verksamheten och haft kontakt med över 60 individer som varit intresserade av att lämna det kriminella livet. Hälften har bedömts som särskilda avhoppare. ”Det har handlat om individer i alla åldrar och från olika typer av gäng, säger Kia Wikenfors, enhetschef för Samlad avhopparverksamhet vid socialförvaltningen Centrum.

Det var socialförvaltningarna runt om i staden som tidigare hanterade avhopparärenden i Göteborgs Stad. I socialförvaltningen Centrum fanns en avhoppartelefon där personal gjorde bedömningar och lämnade vidare ärendena ut till stadsdelarna.

– Avhoppartelefonen fanns i två år, men upplägget var inte optimalt. Med en samlad verksamhet kan vi nu få en bättre överblick och följa ärendena på ett mycket bättre sätt, säger Kia Wikenfors.

Socionomer med bred erfarenhet

Samlad avhopparverksamhet Göteborgs Stad, SAV, som verksamheten heter, har nu varit i gång i tio månader. Flera socionomer med bred erfarenhet jobbar inom verksamheten, dock ej heltid. En utvärdering av SAV kommer att påbörjas efter årsskiftet, men redan nu går det att konstatera att det varit mer att göra än man trodde.

– Göteborgs Stad trodde att det kunde handla om tio ärenden per år, men nu har vi redan hjälpt fler än dubbelt så många.

Hanterar särskilda avhoppare

Kontakten med avhopparverksamheten ska komma från individen själv. För att individen ska kunna få hjälp krävs det att personen är över 18 år och skriven i Göteborg. För att kunna utreda hur ärendet ska hanteras vidare görs en första bedömning av individens situation.

– SAV hanterar de avhoppsärenden som gäller särskild avhoppare. Det är personer med en bekräftad hög hotbild och där individen nästan alltid måste lämna Göteborg. Polisen hjälper till att göra den bedömningen. Vissa hör av sig från en anstalt långt i förväg och så tar vi emot dem när de kommer ut, säger Kia Wikenfors.

Målet: ett liv utanför Göteborg

De som anses tillhöra kategorin avhoppare får hjälp av ordinarie socialtjänst. För den särskilda avhopparen väntar däremot en tillvaro utanför Göteborg som bland annat innefattar en kontaktperson och ett behandlingsprogram. Insatsen för en särskild avhoppare är ett avhopparprogram. Målet är att individen inte ska komma tillbaka till Göteborg utan i stället lyckas bygga upp ett liv på annan ort.

SAV har hittills i år hjälpt fler än förväntat att lämna sitt kriminella liv och Göteborg. Kia Wikenfors berättar att gruppen är brokig, men att det är fler yngre än vad verksamheten räknat med. Några har avbrutit insatsen, bland annat på grund av att det funnits ett mer omfattande missbruk än vad som först framgått. Då behövs en missbruksbehandling först.

– Det finns också de som återgått till sitt tidigare liv. Men man får göra ett nytt försök när man känner sig mogen. Alla är välkommen tillbaka. Det finns inget som säger att man inte kan lyckas vid andra försöket, säger Kia Wikenfors.

Vill nå fler anhöriga

Inflödet av personer som söker hjälp har varit så stort att verksamheten inte haft behov av att marknadsföra den. Men det finns en grupp som man hoppas nå i högre grad – de anhöriga.

– Vi trodde att fler anhöriga skulle höra av sig. Det är en grupp som är viktig för oss att nå. De är jätteviktiga för individen som blir placerad någon annanstans, och det finns hjälp och stöd att få för de anhöriga i hur man stöttar och ska tänka säkerhetsmässigt i den processen. Vi har extra resurser med personer som har fokus på anhöriga och anhörigstöd.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.