Förnyad Purple flag-certifiering. Belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av verksamheter och kulturaktiviteter kvällstid är några exempel på satsningar för att göra Nordstan, Fredstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan tryggare. På tisdagen certifierades de fyra områdena med så kallad Purple flag, ett stort samarbete för att göra Göteborgs stadskärna tryggare och mer attraktiv under kvällar och nätter.

Det rör sig mycket folk i Nordstan, Fredstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan på dagarna men när butikerna har stängt och de som arbetar där har gått hem kan områdena kännas ödsliga och otrygga.

Flera satsningar har gjorts de senaste åren inom Purple flag-arbetet och tillsammans med andra aktörer. Några exempel är grannsamverkan, bättre belysning, upprustning av platser, utökat kvällsutbud och sociala insatser.

Färre anmälda brott

De fyra områdena är så kallade LOV §3-områden och patrulleras av ordningsvakter som förutom att upprätthålla ordningen också rapporterar fel och brister. Enligt polisens statistik har antalet anmälda brott minskat i Purple flag-områdena vilket gör att de skiljer sig från andra delar av stan som inte är certifierade.

– Framgångsfaktorn är att Göteborgs Stad, fastighetsägare, polisen och de som bor och verkar i området arbetar tillsammans och att vi har en gemensam lägesbild och målbild för arbetet framåt, säger Sofie Lindström, processledare för Innerstaden Göteborg.

En stor del av arbetet för Purple flag som redan pågår fortsätter 2023. De största satsningarna blir då evenemang och grannsamverkan i Västra Nordstan, förbättrngar av belysningen i Fredstan och miljön runt Nordstan och att göra Lilla Bommen till ett mer attraktivt område.

Bakom satsningen står Göteborgs Stad, fastighetsägare, polisen, verksamheter, boende och andra aktörer.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.