"En stark skyddsfaktor". UngAngered fångar upp ungdomar som är i riskzon och som skulle kunna rekryteras in i gängkriminalitet. Det viktigaste arbetet görs i skolan och målet är att det ska gå bättre för eleverna där. “Vi vet att det är en väldigt stark skyddsfaktor för att det ska gå bättre senare i livet”, säger Andreas Wetterberg, enhetschef socialförvaltningen Nordost.

I oktober 2021 startade UngAngered inom socialförvaltningen Nordost och det är en utökning av UngÖst. En utvärdering visade att vinsten med UngÖst var att det gick att göra tidigare och snabbare insatser genom ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) och ungdomsbehandlare.

– UngAngered är organiserat på samma sätt, men vi har även skolsocionomer och familjebehandlare.

Arbete med skolan

Skolsocionomerna är anställda av socialförvaltningen och placerade på fyra skolor i Angeredsområdet. Arbete har länge pågått i särskilt utsatta områden: Hjällbo, Hammarkullen och Lövgärdet. I december börjar även en skolsocionom på Gårdstensskolan.

– De arbetar riktat med fokus på att, tillsammans med skolan, fånga upp de elever som vi behöver vara extra oroliga för. De som visar tecken på att det inte går så bra i skolan och att de har en beteendeproblematik, att de börjar dra sig mot torgmiljöer och äldre personer i området.

Egna resurser

UngAngereds samverkansform gör att det finns egna resurser att sätta in snabbt.

– Man kan gå till sina egna kollegor i stället för att hitta en samverkanspartner någon annanstans, vi ser det som en framgångsfaktor. Skolsocionomerna kan koppla på SSPF och till exempel säga att det behövs mer stöttning på fritiden. Då kan man göra en insats med ungdomsbehandlare eller familjebehandlare eftersom det är inom samma ärende.

Hur följer ni upp arbetet och vad det ger för resultat?

– Det är svårt att mäta ett resultat för skolorna, men vi gör individuella uppföljningar med de ungdomar vi jobbar med. Vi kan inte mäta det i betyg, många har en problematik som gör att det kan vara svårt att få godkänt. Däremot kan vi titta på att de är mer närvarande i skolan och beter sig på ett bättre sätt, att de har en bättre relation med andra elever och att det funkar bättre hemma också. Så det följer vi upp och vi ser att det går bättre för de allra flesta vi jobbar med, men inte för alla.

Bygger ett förtroende

UngAngered arbetar också mycket med att bli förankrade i området och bygga ett förtroende hos ungdomarna. Annars blir det svårt att verka eftersom det enligt Andreas Wetterberg finns ett misstroende mot socialtjänsten.

– Det kan vi bara motverka genom att visa en annan sida av socialt arbete, att vi är närvarande och delar vardagen som våra klienter lever i, annars kommer vi inte att förstå oss på deras situation.

Hur har det gått att skapa förtroendet?

– Både skolsocionomer och familjebehandlare fanns sedan tidigare, vi startade inte från noll så jag tycker att det gått väldigt bra. Vi har rekryterat ungdomsbehandlare under året och det har fungerat bra. Det känns väldigt positivt, både att resultaten i ärendena går åt rätt håll och att vi har större resurser nu, en större verktygslåda att använda oss av.

Stärker tryggheten

UngAngereds målgrupp är från 12 till 30 år, men skolsocionomerna har främst högstadiet som målgrupp.

– Vi ser skolorna som det viktigaste, vi måste hjälpa till och stärka upp skolprestationen för att det på lång sikt ska bli bättre. Att allt fler kommer ut i arbetslivet och inte blir kvar i utanförskap, på sikt tänker vi också att det stärker tryggheten och att vi skapar goda relationer med dem vi jobbar med och är till för, säger Andreas Wetterberg.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.