Ger en mer konkret bild. Göteborgs Stad har för andra året i rad mätt förekomsten av narkotika i avloppsvattnet. Det var högre nivåer av amfetamin, kokain och tramadol på Ryaverket än föregående år.

– Mätningarna görs för att få en mer konkret och så nyanserad bild som möjligt och för att se hur narkotikabruket kan skilja sig åt mellan olika områden, säger Catharina Lindstedt, planeringsledare, trygghet och samhälle på stadsledningskontoret.

Mätningarna gjordes i somras, 16-23 juni, vid samma tidpunkt som mätningen 2021. Under de sju dagarna gjordes en mätning om dagen. Narkotikaförekomsten i Göteborg som helhet mäts i Ryaverket.

– Vi mäter också i pumpstationer i ett starkt, ett medelstarkt och ett svagt socioekonomiskt område.

Bidra till insatser

Förutom att ge en samlad lägesbild av staden ger det också en bild av hur narkotika används i olika områden i staden.

– Analyserna ska inte stå för sig själva utan ska föras in i arbetet som redan finns, till exempel ANDTS-arbetet. Men de ska också kunna användas för att staden och polisen ska kunna sätta in konkreta åtgärder, så långt har vi dock inte kommit än.

Kan jämföra resultat

Det som mäts är kokain, amfetamin, metamfetamin, cannabis, tramadol och MDMA. Det är de vanligaste narkotikaformerna och som mäts i övriga kommuner i Sverige och även i Europa. Det gör att resultaten kan jämföras.

På Ryaverket uppmättes högre nivåer av amfetamin, kokain och tramadol i år än förra året. Jämfört med Gävle, som gjort mätningar på samma sätt i många år, uppmättes högre nivåer av substanserna på Ryaverket.

Amfetamin sticker ut

När det gäller de tre områdena liknar resultatet för 2022 ungefär det för 2021. Det socioekonomiska medelområdet sticker ut när det gäller amfetamin, där låg nivån över vad som uppmättes på Ryaverket.

– Kokain ligger högre i det socioekonomiskt starka området, jämfört med de andra två, samtidigt ligger det starka området lägre vad gäller tramadol och även cannabis.

Kommer ni att fortsätta att mäta avloppsvattnet varje år?

– Ja, så ser det ut nu. Ju fler år som vi mäter desto bättre bild får vi om narkotikabruket tillsammans med de andra källorna vi har. Det finns också ett nytt politiskt uppdrag där man ska utreda om det finns förutsättningar för att mäta förekomsten av narkotika i avloppsvatten i skolor, säger Catharina Lindstedt.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.