Jobbar med gemensam lägesbild. Platssamverkan pågår på flera ställen i Göteborg, ofta med syfte att öka tryggheten och förebygga brott. Två ganska nya projekt är Knutpunkt Hjalmar och Marklandsgatan. “Det här är förmodligen något vi kommer att jobba med mer framöver, att få samverkan mellan näringsliv och staden”, säger Frank Lund, planeringsledare för trygghet och samhälle på stadsledningskontoret.

Nyligen hölls en workshop kring Knutpunkt Hjalmar med utgångsläge att prata om vad som kan göras för att öka tryggheten där.

Göteborgs Stad arbetar med platssamverkan där stadens förvaltningar eller bolag har verksamhet och där också näringslivet har eller kan ha verksamhet. Det blir ett gemensamt mål att utveckla en avgränsad plats till det bättre och ofta är det otrygghet som ligger i botten till att man vill förändra.

– Grundtanken är att hitta vad man kan göra tillsammans, att alla jobbar med en gemensam lägesbild kring problematiken på platsen. Det är väldigt viktigt att man inte har olika uppfattningar om problemet, säger Frank Lund.

Olika typer av samverkan

Göteborgs Stad är med i olika typer av platssamverkan och den sker i olika former och konstellationer utifrån platsens behov, förutsättningar, vilka fastighetsägare, näringsidkare och verksamheter som finns på platsen. Till exempel används Purple flag i Göteborgs centrum, som är en kvalitetscertifiering som syftar till att få fler människor att känna sig trygga och använda stadskärnan kvällstid.

Göteborgslokaler använder en modell från Tryggare Sverige för att certifiera torg. Stadens fyra socialförvaltningar är aktiva i trygghetsarbetet i staden.

Platssamverkan Marklandsgatan

Socialförvaltningen Sydväst arbetar med samverkan kring platser på olika sätt och i flera områden. Det som pågått längst är Forum för fysisk utemiljö i centrala Tynnered. Syftet är att öka tryggheten och trivseln med gemensamma insatser.

Ett annat exempel är Effektiv samverkan för trygghet med bostadsbolag, fastighetsägare och polis kopplat till Tynnered och Frölunda. Socialförvaltningen Sydväst är också en part i BID Frölunda

Över 50 förslag kom fram på workshopen kring Knutpunkt Hjalmar.

Tynnered som håller på att startas upp. BID står för Business improvement district och i Göteborg betyder det en stärkt och långsiktig platssamverkan för åtgärder som ökar trygghet och attraktivitet.

– Marklandsgatan är en plats som vi precis har startat en platssamverkan kring med anledning av att den upplevda tryggheten utifrån trygghetsundersökningar har minskat och polisen ger också en bild av att det är en plats som de prioriterar, säger Jenny Haglind, utvecklingsledare för trygghet på socialförvaltningen Sydväst.

– Berörda samverkansparter kring platsen är med: fastighetsförvaltande förvaltningar i staden, Västtrafik, bostadsbolag och fastighetsägare, verksamheter och näringsliv, grundskoleförvaltningen samt polis. Vi har genomfört en trygghetsvandring och ska ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet, fortsätter Jenny Haglind.

Knutpunkt Hjalmar

Knutpunkt Hjalmar samordnas av socialförvaltningen Hisingen och Fastighetsägare centrala Hisingen, FCH. Här ingår, förutom fastighetsägare och näringsidkare, flera av stadens förvaltningar.

– Det känns verkligen bra och viktigt att alla är så engagerade i frågan. Knutpunkt Hjalmar är en väldigt viktig plats för många, med oerhört många besökare varje dag och det är lätt att ta sig vidare från Hjalmar Brantingsplatsen. På kvällarna, efter att merparten av affärerna på Backaplan stängt blir det betydligt färre personer på knutpunkten och då känns den mer otrygg, säger Pernilla Hallberg från FCH/BID Kville.

Många förslag på åtgärder

Backaplan ska byggas om och det gör arbetet extra utmanande. Samtidigt tar det flera år innan Knutpunkt Hjalmar byggs om.  Nyligen hölls en workshop kring Knutpunkt Hjalmar med utgångsläge att prata om vad som kan göras för att öka tryggheten där under tiden.

Yta som rustades upp mellan Safir- och Rubingatan i Tynnered. Där finns både odlingslådor (inte med på bild) och en lekyta med redskap och skulpturer i trä.

– Det är spännande att se att arbete tillsammans skapar kreativitet. Över 50 olika förslag för att stärka Knutpunkt Hjalmar kom fram från gruppernas arbete, med allt från kameraövervakning till utställningar, tillfälliga aktiviteter och foodtrucks, säger Pernilla Hallberg och berättar att personer de pratat med på Knutpunkt Hjalmar också lämnat många förslag och att de nu går vidare med

alla förslag.

Hur ser staden framöver på platssamverkan?

– Jag tror att det kommer att öka och att det finns ställen eller platser där vi skulle kunna samverka. Det handlar om att man kan mötas från båda håll, staden har sin organisation och näringslivet har sin. Det finns önskemål att arbeta med det här på fler ställen, men det gäller att hitta resurser. Det är både kort- och långsiktigt, men det tar ändå tid innan man får effekter av arbetet, säger Frank Lund.

Vad betyder platssamverkan för göteborgarna nu och framöver?

– Det här är en av alla saker vi gör för tryggheten. Resultatet är förhoppningsvis en tryggare stad, mycket av otryggheten beror på hur en plats ser ut. Det kan man bygga bort för att öka tryggheten, säger Frank Lund.

Stadsledningskontorets roll är att stödja förvaltningar och bolag i deras arbete. Sammantaget finns det i Göteborg åtta etablerade samverkansorganisationer som är BID-organisationer eller har ett BID-liknande arbetssätt (se nedan). Den vanligaste formen för platssamverkan i Göteborg sker dock i form av arbetsgrupper eller projekt i den ordinarie verksamheten.

Mosaiken gjordes som ett resultat av trygghetsvandringen i Tynnered då barnen bland annat ville förfina de tillfälliga ytorna som fanns under en lång period. Nu har Opalparken börjat byggas på de tillfälliga ytorna. Mosaikbänkarna står i dagsläget i Kastanjellén men ska eventuellt flyttas till skolgården på Vättnedalsskolan.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.