Nior och årskurs 2 på gymnasiet har svarat. Att trivas i skolan och ha en god relation med sina föräldrar är två faktorer som skyddar mot missbruk. Det visar en rapport från Göteborgs skolundersökning om drogvanor 2022 som släpps i dag. ”Det är ett viktigt underlag för stadens främjande och förebyggande arbete”, säger Karin Patriksson, en av rapportförfattarna.

Vart tredje år genomförs en skolundersökning om erfarenhet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I enkäten får eleverna – niondeklassare och årskurs 2 på gymnasiet – även svara på frågor om mående, familj, skola, fritid och trygghet.

Den rapport som nu släpps är producerad av Kompetenscentrum främjande och förebyggande i Göteborgs Stad. En verksamhet som arbetar med utbildning och konsultativt stöd inom områdena droger och spel om pengar, sexualitet, samtycke och relationer och våld i nära relation.

Ulla Kungur och Karin Patriksson som skrivit rapporten. Foto: Göteborgs Stad

Överensstämmer med forskning

Rapporten fokuserar på risk- och skyddsfaktorer på individnivå, familjenivå, skolnivå, fritids- och kamratnivå och samhällsnivå.

– Det vi kan se är att resultaten i undersökningen överensstämmer med den forskning som finns inom området om skyddande faktorer och riskfaktorer, säger Karin Patriksson, utvecklingsledare inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Enstaka riskfaktorer har mindre betydelse, men om flera riskfaktorer finns leder de till ökat problembeteende som missbruk och kriminalitet.

– Tillgång till droger, mobbing, kompisar med riskbeteende och att man inte trivs i skolan är faktorer som gör att man löper större risk att fastna, säger Ulla Kungur, som gjort rapporten tillsammans med Karin Patriksson.

Föräldrarna viktiga

Bland skyddsfaktorerna märks faktorer som god självreglering, bra relation med föräldrarna, måluppfyllelse i skolan, goda kamratrelationer och en meningsfull fritid med aktiviteter som leds av en vuxen.

– Utifrån enkäten kan vi se att det på familjenivå har stor betydelse om föräldrarna vet var ungdomen är på helgkvällar. Det är också viktigt hur föräldern är som förebild, att man själv inte dricker för mycket alkohol eller förser barnen med alkohol, säger Karin Patriksson.

Eleverna får även svara på frågor om mående, familj, skola, fritid och trygghet. Foto: Lo Birgersson

Med hjälp av rapporten och forskning kan staden rikta in sitt främjande och förebyggande arbete på rätt saker.

– Föräldrastöd har till exempel vuxit fram i större utsträckning eftersom vi vet hur stor betydelse föräldrarna har. Det främjande arbetet är jätteviktigt. Det går inte att göra en insats i årskurs 8 och tro att det löser alla problem. Det handlar om att bygga upp skyddsfaktorer hela livet – från MVC, BVC, förskolan och så vidare, säger Ulla Kungur.

Rapporten presenterades på en konferens som hölls 23 maj på Röhsska museet för bland annat skolpersonal och andra som arbetar med barn och unga i Göteborgs Stad. Fokus på konferensen var att lyfta vikten av det främjande och förebyggande arbetet som ett led i arbetet med att identifiera de risk- och skyddsfaktorer vi behöver arbeta och äga frågorna tillsammans i Göteborgs Stad. Kompetenscentrum

– Nu hoppas vi att det blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet, säger Karin Patriksson.